Aż 8,6% badanych deklarujących palenie tytoniu wypala więcej niż 10 papierosów w godzinach pracy. Tylko 9% pedagogów kiedykolwiek spróbowało e-papierosów, które stanowią wielokrotnie mniej szkodliwą alternatywę i nie emitują w otoczeniu zabójczych substancji smolistych.

Celem pracy była ocena rozpowszechnienia palenia tytoniu oraz używania e-papierosów wśród personelu zatrudnionego w placówkach edukacyjnych. W okresie od listopada 2014 roku do maja 2015 badaniami objęto prawie 2000 osób zatrudnionych w 60 szkołach powiatu piotrkowskiego. Badanie skierowane było do całego personelu szkoły - nauczycieli, pracowników administracji oraz pracowników technicznych. Udział w badaniu był dobrowolny, a kwestionariusz ankiety był anonimowy.

Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród personelu szkół jest niepokojąco wysokie - wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że około 24% osób zatrudnionych w szkołach paliło tytoń w okresie prowadzenia badań, natomiast 9% respondentów stanowili byli palacze. Wśród badanych 6% respondentów twierdziło, że przepisy zakazujące palenia w szkole są codziennie łamane.

Pracownicy placówek edukacyjnych stanowią szczególną grupę zawodową, ponieważ ich postawy wobec palenia tytoniu w istotny sposób kształtują zachowania zdrowotne uczniów.

Autorzy badania zwracają uwagę na konieczność opracowania adekwatnego do potrzeb systemu wsparcia dla palących pracowników, którzy muszą zmierzyć się z nałogiem. Ograniczenie epidemii tytoniowej jest jednym z największych wyzwań i wymaga systemowych rozwiązań, dlatego warto podkreślić rolę alternatywnych produktów dostarczających nikotynę w minimalizowaniu zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z palenia tytoniu. Według brytyjskiej agencji rządowej ds. zdrowia - Public Health England, e-papierosy są około 95% mniej szkodliwe od papierosów tradycyjnych.

Choroby odtytoniowe generują wysokie koszty zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i istotnie przyczyniają się do obniżenia potencjału rozwojowego kraju. Mimo poprawy statystyk, w Polsce nadal pali prawie 10 milionów osób.

Plik graficzny: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/67188,,ponad-20-nauczycieli-pali-papierosy

Źródło informacji: eSmoking Association