Tauron wyemituje obligacje hybrydowe o wartości 190 mln euro na rzecz EBIWarszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę projektową i umowę subskrypcyjną, stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji osiemnastoletnich obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro, podała spółka. Data emisji została ustalona na 16 grudnia br.

"Środki, które zostaną pozyskane z emisji obligacji, będą przeznaczone na pokrycie wydatków Tauron Dystrybucja związanych z rozwojem i modernizacją infrastruktury sieci elektroenergetycznej w latach 2016-2020" – czytamy w komunikacie.

Emitowane obligacje stanowić będą podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera.

"Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji obligacji została ustalona na dzień 16 grudnia 2016 r. Termin wykupu będzie przypadał 18 lat od daty emisji, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres finansowania na 8 lat , w którym nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez ebi na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie)" – czytamy dalej.

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w i okresie finansowania, natomiast w kolejnym 10-letnim okresie finansowania według zmiennej stopy procentowej (EURIBOR 6M) powiększonej o ustaloną marżę.

W przypadku upadłości lub likwidacji spółki, zobowiązania wynikające z obligacji będą miały pierwszeństwo zaspokojenia jedynie przed wierzytelnościami jej akcjonariuszy.

"Planowana emisja obligacji będzie miała pozytywny wpływ ma stabilność finansową spółki, ponieważ obligacje są wyłączone z kalkulacji wskaźnika zadłużenia, stanowiącego kowenant dla pozostałych programów finansowania spółki. Ponadto obligacje będą mogły zostać zaliczone przez agencję ratingową jako kapitał w wysokości 50% tego finansowania. Obligacje uzyskały, na etapie planowania emisji, oczekiwany rating agencji ratingowej Fitch na poziomie BB+ (EXP)" – podsumowano.

W listopadzie Tauron informował, że rozmawia z EBI na temat emisji obligacji hybrydowych (podporządkowanych) o wartości ok. 800 mln zł.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)