Polnord 

Polnord dokonał przydziału 30 tys. trzyletnich obligacji serii NS4 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała spółka. "Wszystkie obligacje zostały objęte i opłacone. Emisja obligacji doszła tym samym do skutku" – czytamy w komunikacie. Jak podano wcześniej, celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia spółki. Obligacje były emitowane jako niezabezpieczone. Po dniu emisji zostanie ustanowiona hipoteka łączna na nieruchomościach spółki. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst. 

Wirtualna Polska Holding 

Wirtualna Polska Holding (WPH) przyjęła politykę dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 zł na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej za dany rok obrotowy, podała spółka.  >>>>  

Serinus Energy 

Serinus Energy Inc. ma awarię elektrycznej pompy wgłębnej (ESP) z odwiertu CS-3 na koncesji Chouesh Es Saida w Tunezji, co doprowadziło do przejściowej utraty całości wydobycia z tego odwiertu, podała spółka. >>>>  

Orange Polska

Orange Polska zdecydował o zmianach organizacyjnych w zarządzie, które będą obowiązywały od początku 2017 r. i mają na celu przede wszystkim konsolidację zarządzania segmentem klientów indywidualnych, podała spółka.>>>>  

ZPC Otmuchów 

Rada nadzorcza ZPC Otmuchów zgodziła się na objęcie nie więcej niż 17,375 mln akcji nowej emisji w spółce zależnej PWC Odra, podano w komunikacie. >>>>  

Trans Polonia 

Trans Polonia odnotowała w listopadzie 17,42 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 199% r/r, podała spółka. Narastająco w okresie styczeń-listopad 2016 r. sprzedaż Grupy wyniosła 160,95 mln zł, tj. wzrosła o 176% r/r.>>>> 

PCC Rokita 

PCC Rokita nabywa 25% udziałów spółki IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku (IRPC Polyol) za ok. 9,7 mln zł, podano w komunikacie. >>>>  

Prima Moda

Prima Moda wyemituje 4 tys. dwuletnich obligacji zabezpieczonych serii B o łącznej wartości maksymalnej do 4 mln zł, podała spółka. Środki pozyskane z emisji Prima Moda przeznaczy na finansowanie kapitału obrotowego. >>>>  

Energa 

Energa Obrót wygrała przetarg na dostawę energii ze źródeł odnawialnych dla Wrocławia w 2017 r., podała spółka. >>>>  

Ronson Europe 

Ronson Europe zawarł aneks do umowy z ITR 2012, na mocy którego dopłata, jaką spółka ma otrzymać w gotówce w zamian za sprzedaż udziałów w spółkach projektowych oraz nieruchomości stanowiących projekt Nova Królikarnia zostanie powiększona o 9,9 mln zł wobec pierwotnych 21 mln zł, podał Ronson. >>>>  

Echo Investment 

Echo Investment zawarło ostateczne umowy sprzedaży biurowców O3 Business Campus etap I w Krakowie, Tryton Business House w Gdańsku i Symetris Business Park I w Łodzi na rzecz Echo Polska Properties (EPP) za łącznie 124 mln euro, z czego 113 mln euro zostało zapłacone przez kupującego przy zawarciu umowy. Pozostała należność będzie uregulowana w 2017 roku, po wprowadzeniu się wszystkich najemców. Budynki objęte umową oferują łącznie 52,2 tys. m2 powierzchni biurowej i obecnie są w 80% wynajęte, podało Echo. >>>>  

Awbud 

Awbud podpisał z ILS umowę na prace budowlane na terenie centrum logistycznego zamawiającego w miejscowości Swobodnia w podstrefie Zakroczym Warmińsko-Mazurskiej SSE za ryczałtowo 13,86 mln zł netto, podał Awbud. >>>>  

LC Corp 

Bond Spot wyznaczył pierwsze notowanie 15 tys. obligacji serii LCC009061021 spółki LC Corp o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł na piątek 23 grudnia, podała spółka.>>>> 

Boryszew, Hutmen 

Boryszew, Impexmetal, SPV Boryszew 3, Impex – Invest i SPV Impexmetal złożyły - za pośrednictwem wskazanego podmiotu - do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez wskazany podmiot z grupy kapitałowej Boryszew akcji Hutmena, należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki w drodze przymusowego wykupu, podał Boryszew. >>>> 

Mercator Medical 

Mercator Medical Thailand zawarł z Sama Kejuruteraan Sdn Bhd umowę dostawy 7 podwójnych oraz jednej pojedynczej linii produkcyjnych rękawic medycznych za 6,255 mln USD, tj. 26,58 mln zł, bez ceł, podatków importowych i VAT, podał Mercator Medical. >>>> 

Wielton

Wielton zdecydował o zawiązaniu spółki w 100% zależnej pod firmą Wielton Africa z siedzibą w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej), podała spółka. >>>> 

PZU

PZU Zdrowie przejęło lokalnego lidera ochrony zdrowia z Kielc - sieć Artimed NZOZ Sp. z o.o., nabywając 100% udziałów spółki. Artimed prowadzi działalność w trzech lokalizacjach, podało PZU. >>>> 

PlayWay 

PlayWay zawarł umowę licencyjną z Fiat Chrysler Automobiles (FCA US LCC) z siedzibą w Auburn Hills, Michigan, Stany Zjednoczone jako licencjodawcą na wykorzystanie znaków towarowych oraz wizerunków samochodów marek Dodge, Chrysler, Plymouth, Jeep, RAM, podała spółka. >>>>  

Polimex-Mostostal

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił żądanie Polimex-Mostostal w sprawie niesłusznie naliczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) kar umownych w związku z kontraktem na budową Autostrady A2. Sąd zasądził wypłacenie spółce kwoty 13,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie, podał Polimex. >>>>