Rozporządzenie ws. podziału subwencji w 2017 r., podpisane przez minister edukacji Annę Zalewską 22 grudnia, obowiązywać będzie od 1 stycznia; minister jest zobowiązana do wydania takiego rozporządzenia co roku.

Objęcie dzieci 6-letnich subwencją związane jest ze zniesieniem od początku roku szkolnego 2016/2017 obowiązku szkolnego dla sześciolatków. W grudniu parlament uchwalił nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą sześciolatki pozostające w wychowaniu przedszkolnym objęto subwencją.

Środki z subwencji, której wysokość również jest ustalana co roku w ustawie budżetowej, są przeznaczone na zadania szkolne (prowadzenie szkół wszystkich typów, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, kolegiów pracowników służb społecznych) i pozaszkolne (m.in. udzielanie pomocy materialnej uczniom, prowadzenie przedszkoli specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, ośrodków szkolno-wychowawczych, burs, internatów i szkolnych schronisk młodzieżowych).

Do zadań pozaszkolnych dopisano: prowadzenie przedszkoli dla dzieci w wieku 6 lat, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 6 lat i innych form wychowania przedszkolnego (np. ognisk przedszkolnych czy klubów przedszkolaka) dla dzieci w wieku 6 lat.

Środki z subwencji są dzielone między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału subwencji oświatowej, opisywanego w załączniku do rozporządzenia ws. podziału subwencji. Punktem wyjścia w algorytmie jest tzw. standard A, czyli kwota, jaką samorząd dostaje na każdego ucznia; według MEN w 2017 r. ma on wynieść ok. 5294 zł. Obłożony jest systemem wag, czyli mnożników, dzięki którym kwota na jednego ucznia wzrasta w zależności od typu i specyfiki szkoły, placówki lub potrzeb ucznia, np. związanych z jego niepełnosprawnością.

Z myślą o dzieciach 6-letnich wprowadzono nowe wagi: P-37, P-38, P-39 oraz P-52. Wartości wag dla sześciolatków w wychowaniu przedszkolnym zostały oszacowane z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana placówka wychowania przedszkolnego.

I tak w przypadku dziecka 6-letniego w przedszkolu szacuje się, że średnia kwota subwencji naliczona wg wagi P-37 (która ma wartość 0,75) wyniesie ok. 4089 zł zł. W przypadku dziecka 6-letniego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub korzystającego z innej formy wychowania przedszkolnego szacuje się, że średnia kwota subwencji naliczona wg wagi P-38 (o wartości 0,66) wyniesie ok. 3650 zł. W przypadku 6-latków w edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców kwota będzie dodatkowo zwiększona wg wagi P-39 o 15 proc.

Waga P-52 dotyczy dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w edukacji domowej. Wynosi ona 0,25. Oznacza to, że średnia kwota na dziecko wyniesie 1338 zł.

Jak podano w uzasadnieniu do rozporządzenia, średnio na dziecko 6-letnie w wychowaniu przedszkolnym zostanie naliczona kwota 4300 zł.

Wśród nowych wag, które znalazły się w projekcie, jest też waga P-36 (wynoszącą 0,30) dla uczniów oddziałów przygotowawczych, którzy przybywają z zagranicy, zarówno dla obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Wprowadzenie jest związane z wprowadzeniem do polskiego systemu edukacji oddziałów przygotowawczych, jako nowej formy pomocy dzieciom z rodzin migranckich, które nie znają języka polskiego (albo znają go słabo) lub mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Wprowadzono także wagę P-46 o wartości 5, czyli zwiększającą 5-krotnie standard A, dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy zostali skierowani do ośrodka, a jeszcze do niego nie przybyli; waga do wychowanków, którzy już w nich przebywają wynosić będzie 10.

Zwiększono również wartość wagi P-34 (z 0,45 na 0,65) na uczniów klas I–III szkół podstawowych. Na to na celu wsparcie szkół w organizacji oddziałów klas I–III wynikającą z liczących mało uczniów klas I szkół podstawowych po zniesieniu obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.

Zmniejszono za to wagi na słuchaczy publicznych szkół dla dorosłych uczących się w trybie zaocznym z 0,5 na 0,42, a w szkołach niepublicznych z 0,25 na 0,18. Mniejsza będzie też waga na uczniów szkół medycznych - obniżona zostanie z wartości 1 do poziomu 0,85.

W ustawie budżetowej zapisano, że subwencja oświatowa w 2017 r. wynosić będzie 41,9 mld zł.

Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)