Zgodnie z projektem nowelizacji Kodeksu karnego osobie, której dług alimentacyjny przekroczy sumę trzech należnych świadczeń okresowych - najczęściej miesięcznych - będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara do roku pozbawienia wolności.

Wyższa kara - do dwóch lat więzienia - miałaby grozić osobie, która nie płacąc alimentów naraża osobę najbliższą na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Chodzi o sytuacje, gdy na skutek uchylania się jednego rodzica od obowiązku alimentacyjnego, drugi rodzic nie jest w stanie kupić dziecku jedzenia, ubrań, zapewnić kształcenia czy leczenia choroby przewlekłej.

Jednak dłużnicy alimentacyjni będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości przed wszczęciem wobec nich postępowania.

Rząd zajmuje się także projektem noweli Prawa o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Projekt jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców "100 zmian dla firm".

W projektowanej noweli do zadań prezesa Głównego Urzędu Miar dodane zostaje wspieranie i inspirowanie rozwoju krajowego przemysłu, w tym udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego w zakresie przyrządów, metod oraz technologii pomiarowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych w dziedzinie miar i technologii pomiarowych oraz inicjowanie rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie metrologii. Prezes GUM będzie także odpowiadał za nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi podmiotami zajmującymi się takimi badaniami.

Zgodnie z projektem prezes GUM będzie miał obowiązek przygotowania i przedstawienia ministrowi właściwemu ds. gospodarki czteroletniego strategicznego planu działania GUM obejmującego główne cele i kierunki działań Urzędu w związku ze strategiami rozwoju wymienionymi w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Do 31 marca każdego roku kalendarzowego prezes GUM będzie musiał przedstawić ministrowi ds. gospodarki roczny plan działania Urzędu.

Projektowana nowelizacja przewiduje powołanie Rady ds. Metrologii przy prezesie GUM. Do zadań Rady będzie należeć opiniowanie stanu i kierunków rozwoju polskiej metrologii, działalności merytorycznej administracji miar, czteroletniego planu strategicznego GUM oraz rocznych planów działania GUM i sprawozdań z ich realizacji.

Członków Rady będzie powoływał minister właściwy ds. gospodarki. W skład rady wejdą: przedstawiciele ministrów właściwych ds. gospodarki i nauki, przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiego Centrum Akredytacji, Wojskowego Centrum Metrologii, uczelni technicznych, okręgowych urzędów miar oraz ogólnopolskich organizacji gospodarczych i przedsiębiorców zajmujących się badaniami naukowymi w zakresie technologii pomiarowych. Kadencja Rady będzie trwała 5 lat. Ta sama osoba będzie mogła zasiadać w Radzie przez dwie kadencje.

Projekt przewiduje likwidację obwodowych urzędów miar. Dotychczasowe zadania i kompetencje ich naczelników przejmą właściwi miejscowo dyrektorzy okręgowych urzędów miar. Minister właściwy ds. gospodarki będzie mógł tworzyć i znosić wydziały zamiejscowe okręgowych urzędów miar.

Ministrowie zajmą się również projektem nowelizacji m.in. ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, który wdraża unijne przepisy do polskiego prawa. Chodzi m.in. o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej (2015/253) ustanawiającą zasady dotyczące pobierania próbek i sprawozdawczości na podstawie dyrektywy Rady w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych. Implementacja przepisów dotyczy także rezolucji MSC z 2014 r. oraz rozporządzeń Parlamentu Europejskiego m.in. w sprawie raportowania emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego.

Z kolei projekt ustawy o kredycie hipotecznym zakłada m.in. zwiększenie obowiązków informacyjnych kredytodawców, co ma wzmocnić pozycję konsumenta na rynku kredytów konsumenckich oraz kredytów mieszkaniowych.

Projekt jest przede wszystkim wykonaniem dyrektywy UE z 2014 r., której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów zawierających umowy o kredyt związane z nieruchomościami. Ma ona spowodować rozwój bardziej przejrzystego, skutecznego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego poprzez zawieranie spójnych i uczciwych umów, dostarczanie klientom odpowiednich informacji i wyjaśnień na każdym etapie, a także ma przyczynić się do wyrównywania asymetrii informacyjnej pomiędzy kredytodawcami, a ich klientami.

Przygotowany przez resort finansów projekt ustawy idzie w tym samym kierunku, a jednocześnie przewiduje zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, doprecyzowujące niektóre jej przepisy. Mają one m.in. służyć zwiększeniu porównywalności i transparentności ofert kredytodawców. (PAP)