"Wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z ww. prospektem emisyjnym. Złożenie wniosku jest konsekwencją podjętych działań przez zarząd spółki na podstawie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy spółki, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G oraz zmiany statutu spółki" – czytamy w komunikacie.

Venture Inc to notowany na NewConnect fundusz szukający możliwości inwestycyjnych w projekty technologiczne.

(ISBnews)