„Są to zdecydowane działania na rzecz zapewnienia jednego z kluczowych praw ukraińskich obywateli: prawa do sprawiedliwości i sprawiedliwego sądu” – oświadczył Poroszenko informując o podpisaniu dokumentu.

Prezydent wyjaśnił, że ustawa o Wyższej Radzie Sądownictwa uzyskała poparcie w Radzie Europy i Unii Europejskiej. Podkreślił, że dzięki ustawie usunięty zostanie czynnik polityczny, który wcześniej był obecny m.in przy mianowaniu i odwoływaniu sędziów.

Zgodnie z dokumentem Wyższa Rada Sądownictwa jest niezawisłym, konstytucyjnym i kolegialnym organem władzy i samorządu sędziowskiego, działającym w celu zapewnienia niezależności władzy sądowniczej.

Ustawa przewiduje, że Wyższa Rada Sądownictwa wydaje zgodę na zwolnienie sędziów, ich zatrzymanie oraz aresztowanie, co dotychczas należało do kompetencji parlamentu. Rada uzyskała także m.in. prawo wysuwania kandydatur na sędziów, rozpatrywania spraw dyscyplinarnych i podejmowania decyzji o przenoszeniu sędziów w inne miejsca pracy. Ciało to otrzymało także prawo udziału w ustalaniu wydatków budżetowych na utrzymanie sądów.

Wyższa Rada Sądownictwa składa się z 21 osób. Dziesięciu jej członków wybiera zjazd sędziów, po dwóch kolejnych wyłaniają: prezydent, parlament, zjazd adwokatów, konferencja prokuratorów oraz zjazd przedstawicieli wyższych szkół prawniczych. Na czele Rady stoi prezes Sądu Najwyższego Ukrainy.

Członkowie Rady wybierani są na okres czterech lat. Jedna osoba nie może w niej zasiadać przez dwie kolejne kadencje.

Ustawa o Wyższej Radzie Sądownictwa została przyjęta przez parlament w drugim, ostatecznym czytaniu, 21 grudnia. Wejdzie w życie po opublikowaniu jej w prasie rządowej.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)