"Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej, której wysokość zależy od dnia, w którym inwestor złoży zapis na obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w ostatecznych warunkach emisji obligacji" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,3% w skali roku. Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych.

Obligacje zostaną wykupione 10 sierpnia 2021 r.

"Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje" - czytamy dalej.

Wartość zaciągniętych przez Best zobowiązań na 30 września 2016 r. wyniosła 384,12 mln zł, z tego zobowiązania finansowe 375,49 mln zł. Spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych, podano także.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)