Strata operacyjna wyniosła 132,07 mln zł wobec 55,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik na działalności operacyjnej powiększony o pozycję "Amortyzacja i odpisy aktualizujące" określany jako EBITDA w 2016 r., wyniósł 489,5 mln zł, natomiast skorygowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o pozycję "Amortyzacja i odpisy aktualizujące", wyniósł 562,2 mln zł, podano w raporcie

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 4 411,27 mln zł w 2016 r. wobec 4 554,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 68,57 mln zł wobec 114,13 mln zł straty rok wcześniej.

"Przychody z działalności operacyjnej Grupy PKP Cargo w 2016 r. spadły o 3,1% r/r, a koszty działalności operacyjnej wzrosły o 1% r/r. Wynik na działalności operacyjnej oraz wynik netto Grupy w 2016 r. wyniósł odpowiednio -132,1 mln zł oraz - 133,8 mln zł. Poziom przychodów i kosztów z działalności operacyjnej w 2016 r. wynikał w istotnej mierze z włączenia do konsolidacji AWT oraz zaistnieniem zdarzeń jednorazowych. Skorygowane przychody z działalności operacyjnej Grupy spadły o 0,1% r/r (korekta o zysk z tytułu okazjonalnego nabycia AWT w kwocie 137,8 mln zł w 2015 r.). Skorygowane koszty działalności operacyjnej wzrosły o 4,4% r/r (korekta o PDO II w kwocie 70,2 mln zł oraz korekta o utratę wartości aktywów trwałych i aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży w kwocie 178,7 mln zł w 2015 r., odpis aktualizujący należności od OKD w wysokości 72,7 mln zł oraz odpis wynikający z przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów trwałych wchodzących w skład Grupy AWT w kwocie 34,1 mln zł (odpis uwzględnia odpis na środkach trwałych w kwocie 35,0 mln zł oraz zmniejszoną z tego tytułu amortyzację w II pół. 2016 r. w wysokości 0,9 mln zł) - obu korekt dokonano w 2016 r. Wzrost kosztów w Grupie w głównej mierze wynikał z włączenia do konsolidacji AWT. Utrzymujące się przychody na relatywnie stałym poziomie oraz włączenie do konsolidacji AWT spowodowało spadek skorygowanego wyniku" - czytamy w raporcie.

W 2016 r. koszty działalności operacyjnej Grupy wzrosły o 45,1 mln zł, tj. o 1% r/r, do poziomu 4 543,3 mln zł. Skorygowane koszty działalności operacyjnej wzrosły o 187,2 mln zł, tj. o 4,4% r/r, za co w głównej mierze odpowiada włączenie do konsolidacji AWT, podano również.

Grupa poniosła w 2016 r. nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe taboru P4 i P5 oraz przeglądy okresowe P3) w wysokości 532,7 mln zł, co stanowiło 109,9% wykonania 2015 r.

Na koniec ub.r. Grupa posiadała 1 398 lokomotyw spalinowych i 1 173 elektryczne.

W 2016 r. Grupa PKP Cargo przewiozła 111,5 mln ton (-4% r/r) oraz wykonała pracę przewozową w wysokości 28,5 mld tkm (-4% r/r). Na uzyskane wyniki Grupy wpływ miał również rozwój przewozów poza granicami Polski, które zrealizowano w wysokości 17,6 mln ton (+43% r/r) oraz wykonano pracę przewozową w wysokości 2,4 mld tkm (+50% r/r), w tym: PKP Cargo S.A. masa - 4,3 mln ton (+18% r/r) oraz praca przewozowa - 0,8 mld tkm (+50% r/r).

W 2016 r. liderem na polskim rynku kolejowych przewozów towarowych pozostawała Grupa PKP Cargo, w której przewozy realizuje głównie PKP Cargo S.A. W IV kw. 2016 r. Grupa posiadała udział w rynku równy 45% (-2,2 pkt proc. r/r) pod względem masy towarowej oraz 52% pod względem wykonanej pracy przewozowej (-3,6 pkt proc. r/r). W ramach Grupy jednostka dominująca wypracowała udział w rynku równy 44,6% (-2,4 pkt proc. r/r) pod względem masy towarowej oraz 51,7% pod względem wykonanej pracy przewozowej (-3,6 pkt proc. r/r), przypomniano.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,1% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2016 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.  

>>> Czytaj też: Unijny absurd. Kolej musi wydać miliardy na remont, który przyśpieszy pociągi o 5 minut