i2 Development

i2 Development zawarł umowę kupna użytkowania wieczystego działki we Wrocławiu za 1 375 140 mln zł, poinformowała spółka. "Spółka celowa i2 Development zawarła umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położnej na terenie popularnej wrocławskiej dzielnicy Nadodrze w sąsiedztwie inwestycji zrealizowanych przez inne spółki z grupy kapitałowej emitenta. Cena nabycia nieruchomości wynosi 1 375 140 zł brutto i zostanie zapłacona w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. Zakup jest finansowany ze środków pozyskanych z emisji obligacji serii B Emitenta" - czytamy w komunikacie.

i2 Development zdecydował o rozszerzeniu działalności deweloperskiej na rynki zagraniczne, rozpoczynając od inwestycji w Hiszpanii, podała spółka. Aktualnie i2 finalizuje transakcję nabycia udziałów w spółce, która jest właścicielem nieruchomości w Costa Adeje - głównym kierunku turystycznym na Teneryfie (Wyspy Kanaryjskie), podał i2 Development. >>>> 

Benefit Systems

Liczba kart sportowych Benefit Systems wzrosła o 22,1% r/r do 867,3 tys. sztuk na koniec I kw., podała spółka. "Na koniec I kwartału 2017 r. liczba aktywnych kart sportowych wyniosła 867,3 tys. szt. (w tym 786,1 tys. szt. w Polsce oraz 81,2 tys. szt. na rynkach zagranicznych). Na koniec I kwartału 2016 r. liczba kart sportowych wyniosła 710,2 tys. szt. (w tym 677,2 tys. szt. w Polsce oraz 33,0 tys. szt. na rynkach zagranicznych)" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że wzrost stanu obsługiwanych kart sportowych w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł 157,1 tys. szt., co stanowi wzrost o 22,1% względem końca I kwartału 2016 r.

Elemental Holding

Elemental Holding podpisał list intencyjny w sprawie zakupu kontrolnego pakietu udziałów firmy z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych w Niemczech, poinformowała spółka. Finalizacja transakcji może nastąpić do końca maja 2017 roku, podano także. "W 2016 roku zrealizowaliśmy trzy akwizycje: w Polsce, Skandynawii i w Wielkiej Brytanii. Pozwala nam to wykorzystać efekt skali oraz wejść na rynki Europy Zachodniej. Każdy z podmiotów, które przejęliśmy, ma potencjał rozwoju w swoim regionie, a wejście do dużej grupy – jaką stanowi Elemental Holding – zagwarantuje międzynarodową ekspansję. Rynek niemiecki jest dojrzały i wysoce konkurencyjny, dlatego przejęcie spółki z mocną pozycją daje nam kolejne perspektywy rozwoju. Niezależnie od akwizycji intensywnie prowadzimy prace konsolidacyjne w ramach grupy" - powiedział prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

Polwax 

Polwaks podpisał umowę na głównego realizatora inwestycji strategicznej (GRI) pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych" wraz z instalacjami pomocniczymi zlokalizowanej w Czechowicach Dziedzicach ze spółką Orlen Projekt, podała spółka. "Zarząd spółki Polwax [...] informuje, że w dniu dzisiejszym, w związku z wcześniejszym uzyskaniem akceptacji zwiększonego budżetu inwestycji Future od ING Banku Śląskiego (banku współfinansującego inwestycję), podpisał umowę na pełnienie funkcji głównego realizatora Inwestycji z Orlen Projekt" - czytamy w komunikacie.

Projprzem  

 Prezes Rafał Jerzy oraz wiceprezes Sławomir Winiecki złożyli radzie nadzorczej Projprzemu swoje rezygnacje z pełnienia funkcji w zarządzie z dniem 11 kwietnia br. bez podania przyczyny, poinformowała spółka. Funkcję prezesa od 11 kwietnia będzie pełnił Piotr Szczeblewski, a wiceprezesa - Dariusz Szczechowski. >>>> 

ZPC Otmuchów

ZPC Otmuchów zdecydował, że po dokonaniu operacji księgowych ich łączny wynik będzie skutkować pomniejszeniem wyniku finansowego za 2016 r. odpowiednio: o 2,2 mln zł na poziomie jednostkowym oraz 5,6 mln zł poziomie skonsolidowanego sprawozdania grupy, podał Otmuchów. "Emitent zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki oraz jej grupy kapitałowej. Jednocześnie spółka informuje, iż szczegółowe informacje nt. wyników finansowych za 2016 rok zostaną przekazane w raportach za ww. okres, których publikacja przewidziana jest na dzień 18 kwietnia 2017 r." - czytamy w komunikacie. 

Bank Handlowy

Bank Handlowy ocenia, że jego skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2017 roku "istotnie odbiega od wyników z poprzednich kwartałów" i szacuje, że sięgnął on ok. 60 mln zł, podał bank. >>>> 

Grupy Baltona

Skonsolidowane przychody Grupy Baltona wyniosły 85,34 mln zł w I kw. br. i były wyższe o 15% r/r, podała spółka. Sklepy (Travel Retail) zanotowały w I kw. wzrost przychodów o 16% r/r do 60,18 mln zł. W segmencie Gastronomia (F&B) przychody w pierwszych trzech miesiącach wzrosły o 5,5% r/r do 5,57 mln zł. W segmencie B2B przychody w I kw. br. wzrosły o 9% r/r do 19,57 mln zł.

>>> Zobacz też rekomendacje  

Comp 

Comp odnotował 6,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 24,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ferrum

Ferrum otrzymało od CC94 FIZAN, głównego z wierzycieli, ofertę dotyczącą gotowości podjęcia rozmów, dotyczących gruntownej restrukturyzacji zadłużenia finansowego Ferrum, podała spółka. Wierzyciel widzi zasadność konwersji posiadanych wierzytelności na kapitał spółki w wyniku objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym za cenę emisyjną w wysokości 4,5 zł za jedną akcję. >>>> 

Polimex-Mostostal

Zarząd Polimeksu-Mostostalu uważa, że realizacja wezwania na 0,07% akcji spółki ogłoszonego przez Polską Grupę Energetyczną (PGE), Eneę, Energę i PGNiG Technologie nie powinna mieć znaczącego wpływu na działalność spółki, a cena w wezwaniu odbiega od wartości godziwej, podała spółka. >>>> 

Astarta Holding

Astarta Holding odnotowała 82,65 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 15,94 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Capital Park

Capital Park zakłada otwarcie parku handlowego Vis a Vis Warszawa w III kwartale 2018 r., poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk. >>>> 

Pelion

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie przez Jacka Szwajcowskiego, będącego podmiotem dominującym nad Korporacją Inwestycyjną Polskiej Farmacji (KIPF), kontroli nad spółką Pelion, podała spółka. >>>> 

Mirbud

Mirbud otrzymał podpisany list intencyjny dotyczący generalnego wykonawstwa budowy centrum dystrybucyjnego Castoramy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kiełminie w gminie Stryków o wartości 27,49 mln euro brutto, poinformowała spółka. >>>> 

Kruk

Wartość nakładów na portfele wierzytelności nabyte przez grupę Kruk wyniosła 214 mln zł w I kw. 2017 r., zaś wartość nominalna tych wierzytelności wyniosła 3 830 mln zł, odpowiednio o 234% i 827% więcej r/r. Rok wcześniej wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez grupę wyniosła 64 mln zł przy wartości nominalnej 413 mln zł, podał Kruk. >>>> 

Wittchen

Akcjonariusze Wittchen zdecydują na walnym zgromadzeniu 8 maja br. o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 15,04 mln zł z zysku za 2016 r., wynoszącego 18,36 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>> 

Enea, PZU

Enea podpisała z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) umowy ubezpieczenia mienia i utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk terrorystycznych dla Enei Elektrowni Połaniec, podała Enea. >>>> 

Aviva, ING BSK

Aviva rozpoczęła współpracę z ING Bankiem Śląskim w zakresie bancassurace. Bank zaoferował swoim klientom ubezpieczenie podróżne Avivy, a wkrótce strony planują poszerzenie współpracy również o ubezpieczenia powiązane z kredytami, podała Aviva. >>>> 

Budimex

Akcjonariusze Budimeksu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 11 maja o przeznaczeniu 382,7 mln zł na dywidendę, co da 14,99 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>> 

mBank

mBank, Jarosław Mastalerz oraz Wojciech Chmielewski złożyli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy - funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZAN), podał Urząd. Wniosek wpłynął 4 kwietnia br., sprawa jest w toku. "mBank, Jarosław Mastalerz oraz Wojciech Chmielewski w celu realizacji wspólnego projektu inwestycyjnego zamierzają utworzyć wehikuł inwestycyjny w postaci funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (tj. wspólnego przedsiębiorcę). Zakresem działania wspólnego przedsiębiorcy będą objęte inwestycje w spółki w celu maksymalizacji zysków i korzyści z posiadanego przez zgłaszających kapitału i doświadczenia" - czytamy w komunikacie.

Inter Cars

Robert Kierzek złożył rezygnację z dniem 1 maja 2017 r. z pełnienia funkcji prezesa zarządu Inter Cars, poinformowała spółka. Kierzek pozostanie członkiem zarządu spółki bieżącej kadencji. >>>>