"Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.2)) za lata 2013–2016 wyniósł:

- w 2013 roku: deficyt  68 144 mln zł,
- w 2014 roku: deficyt  59 991 mln zł,
- w 2015 roku: deficyt  46 199 mln zł,
- w 2016 roku: deficyt   44 735 mln z" - czytamy w komunikacie.

Na początku kwietnia GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł na koniec 2016 roku 2,4% PKB (wobec 2,6% rok wcześniej).