"Komisja jednogłośnie nałożyła na Polski Koncern Naftowy Orlen karę pieniężną w wysokości 750 tys. zł wobec stwierdzenia, że spółka nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, ponieważ nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej najpóźniej w dniu 14 lipca 2014 roku o wynikach przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów grupy Orlen Lietuva, skutkujących koniecznością dokonania odpisów aktualizujących, które miały istotny wpływ na wyniki finansowe emitenta za I półrocze 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)