Niedawno DM TMS Brokers wprowadził nową usługę – zarządzania aktywami. Na czym ona dokładnie polega i do kogo jest skierowana?

W ramach usługi Zarządzania Aktywami licencjonowani doradcy inwestują środki klienta w wybrane instrumenty finansowe zgodnie z określoną strategią. Portfele dobierane są w zależności od celu i horyzontu inwestycyjnego a także akceptowalnego poziomu ryzyka. Zarządzający – doświadczeni specjaliści podejmują decyzje w oparciu o analizę fundamentalną oraz aktualne dane rynkowe z całego świata, które na bieżąco analizują. W całym procesie główną rolę odgrywa klient, ma on bieżący dostęp do informacji o wycenie portfela i otrzymuje regularne raporty o przeprowadzonych transakcjach oraz poniesionych kosztach. W dowolnej chwili może sprawdzić stopę zwrotu oraz benchmark za dany okres. Departament Zarządzania Aktywami TMS Brokers dostarcza techniczne rozwiązania pozwalające na bieżąco monitorować powyższe elementy. Co ważne, Zarządzanie Aktywami nie powoduje konfliktu interesów z pozostałą działalnością naszego Domu Maklerskiego, ponieważ wszelkie zlecenia wykonywane są poza TMS. Usługa Zarządzania Aktywami jest dostępna już od portfela o wartości 50 000 PLN.

Paweł Jackowski, TMS Brokers

Paweł Jackowski, TMS Brokers

źródło: Materiały Prasowe

Jakie strategie oferują Państwo klientom w ramach Zarządzania Aktywami?

Zaletą usługi Zarządzania Aktywami jest możliwość wyboru strategii dostosowanej do horyzontu inwestycyjnego oraz akceptowalnego poziomu ryzyka. Klienci TMS mają do dyspozycji szereg opcji:

• TMS Stable Growth – strategię stabilnego wzrostu, dla inwestorów o średnim horyzoncie inwestycyjnym i nie akceptujących wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego
• TMS Balanced – strategię zrównoważoną, dla inwestorów o relatywnie długim horyzoncie inwestycyjnym i akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego
• TMS Global Select – połączenie strategii absolutnej stopy zwrotu ze strategią long/short, dla inwestorów o relatywnie długim horyzoncie inwestycyjnym i akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego
• TMS Global Return – strategia absolutnej stopy wzrostu, dla inwestorów o relatywnie długim horyzoncie inwestycyjnym i akceptujących umiarkowanie wysoki poziom ryzyka
• TMS Dynamic – strategia agresywna, dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym i akceptujących wysoki poziom ryzyka

Dodatkowo, poza powyższymi, oferujemy Strategie Indywidualne. W ramach takiej strategii wszelkie parametry, czyli polityka inwestycyjna, cel, skład portfela, horyzont inwestycyjny i akceptowalny poziom ryzyka, ustalane są indywidualnie z klientem.

W każdej z powyższych strategii, dobór składników do portfela jest poparty kilkuetapowym procesem analitycznym, bazującym na analizie fundamentalnej.

W jakie instrumenty inwestowane są środki klientów?

Filozofia inwestycyjna DM TMS Brokers opiera się na budowie zdywersyfikowanych portfeli z istotnym udziałem rynków zagranicznych. Dzięki takiej optyce jesteśmy w stanie uniezależnić wyniki od koniunktury na jednym rynku, od jednej klasy aktywów. Portfele klientów, niezależnie od obranej strategii, zawierają wyłącznie płynne instrumenty finansowe, notowane na uznanych rynkach regulowanych. Środki mogą być lokowane w akcje i kontrakty na akcje spółek ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji, obligacje krajów rozwiniętych  i rozwijających się oraz fundusze typu ETF powiązane z rynkiem akcji, obligacji i surowców. Za pośrednictwem zagranicznego partnera mamy dostęp do około 30 tysięcy instrumentów finansowych notowanych na ponad 30 rynkach. Nasze możliwości zdywersyfikowania portfeli są zatem bardzo szerokie. W okresie od 8 marca 2016 r. do 31 marca 2017 r. nasze portfele wypracowały wyniki między 28,26% (TMS Dynamic) a 10,31% (TMS Stable Growth).

Paweł Jackowski jest dyrektorem Departamentu Zarządzania Aktywami DM TMS Brokers S.A. Podczas konferencji "Inwestuj Inteligentnie" zorganizowanej 22 kwietnia 2017 r. w Warszawie, razem z Dariuszem Świniarskim opowiadali inwestorom o tym, jak generować dwucyfrowe stopy zwrotu. Forsal.pl był partnerem medialnym tegorocznej konferencji.