NBP: Banki oczekują niewielkiego wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe w II kw.Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Banki oczekują niewielkiego wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne oraz popytu na kredyty mieszkaniowe w II kwartale tego roku, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Na II kwartał 2017 r. banki nie przewidują zmian w polityce kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych. Pojedyncze banki oczekują niewielkiego spadku popytu" - czytamy w raporcie "Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r."

Banki, które odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe w I kwartale, uzasadniały go głównie czynnikami nieuwzględnionymi w ankiecie tj. zainteresowaniem kredytobiorców programem "Mieszkanie dla Młodych", prognozami odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmianą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, podano także.

W I kwartale banki - po raz pierwszy od końca 2014 r.- nie zmieniły kryteriów i w warunków przyznawania kredytów mieszkaniowych, pomimo zapowiedzi w poprzedniej edycji o dalszym zaostrzaniu kryteriów.

W przeciwieństwie do kredytów mieszkaniowych, banki zaostrzyły w I kwartale politykę kredytową w znacznej skali, obserwowanej wcześniej w IV kwartale 2010 r., w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Banki zmniejszyły maksymalną kwotę kredytu, a niektóre z nich ograniczyły dostęp do kredytów dla najbardziej ryzykownej populacji klientów lub niebędących dotychczas klientami banku.

"W opinii banków, które zaostrzyły politykę kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych przyczyniły się do tego głównie czynniki regulacyjne, nieuwzględnione w ankiecie. Wśród tych czynników banki wymieniły realizację zaleceń pokontrolnych z inspekcji KNF w zakresie badania stabilności dochodów kredytobiorców i przyjmowanych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, jak również konieczność sprostania wymogom kapitałowym i płynnościowym wynikającym z rozporządzenia CRR1 oraz zaleceń KNF" - czytamy w raporcie.

Na zaostrzenie polityki kredytowej wpływ miało również pogorszenie jakości kredytów konsumpcyjnych w niektórych bankach oraz przewidywana sytuacja gospodarcza. W kierunku łagodzenia polityki kredytowej oddziaływała natomiast presja konkurencyjna (głównie ze strony innych banków), podano także.

Banki oczekują, że II kwartał tego roku przyniesie niewielki wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne. Nie zakładają też istotnych zmian polityki kredytowej.

Na II kwartał 2017 r. banki nie przewidują też istotnych zmian w polityce kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw. Jednocześnie oczekują niewielkiego wzrostu popytu, zwłaszcza w segmencie kredytów długoterminowych.

Z ankiety wynika, że w I kwartale br. banki nie zaobserwowały zmiany popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa na kredyty. Kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieniły się istotnie.

Banki w I kw. br. w niewielkim stopniu zaostrzyły głównie kryteria udzielania kredytów długoterminowych - podwyższyły pozaodsetkowe koszty kredytu, podniosły marżę dla kredytów obarczonych większym ryzykiem, skróciły maksymalny okres kredytowania oraz zmniejszyły maksymalną dostępną kwotę kredytu. Pozostałe warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieniły się istotnie.Banki, które zaostrzyły politykę kredytową w I kwartale 2017 r. uzasadniały to głównie pogorszeniem jakości kredytów dla przedsiębiorstw.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie marca i kwietnia 2017 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 87%.

(ISBnews)