"Emisja obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom" – czytamy w komunikacie.

Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki EURIBOR 12M oraz marży w wysokości 3,3% w skali roku. odsetki będą płatne w półrocznych okresach odsetkowych. Zostaną wykupione w terminie 42 (czterdziestu dwóch) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej, podano także.

Spółka nie określiła celu emisji obligacji.

"Wartość zobowiązań zaciągniętych przez emitenta na dzień 31 marca 2017 roku wynosi 526 470 tys. zł, w tym zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji i leasingu 452 260 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu 62 344 tys. zł, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 zł" – czytamy dalej.

Do czasu całkowitego wykupu obligacji, Best planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)