Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, podpisany dokument prezentuje "strategiczne podejście administracji rządowej do kwestii szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa".

Zgodnie z oficjalnym komunikatem resortu, pod wodzą ministra cyfryzacji Anny Streżyńskiej trwają prace grupy roboczej, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych organów administracji rządowej. Grupa zajmuje się opracowywaniem planu działań na rzecz wdrożenia Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa. Resort powiadomił, że prace zwieńczy przedłożenie do akceptacji Radzie Ministrów wykazu przedsięwzięć, których realizacja umożliwi osiągnięcie celów założonych w uchwalonym dokumencie.

Jak wynika z treści uchwały, minister właściwy do spraw informatyzacji zobowiązany jest przedstawić Radzie Ministrów, w terminie do 30 września danego roku, informację o realizacji Krajowych Ram. Pierwsza informacja ma zostać przedstawiona w terminie sześciu miesięcy od momentu wejścia w życie uchwały.

Wraz z wejściem w życie uchwały traci moc uchwała nr 111/2013 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej.