Do dokumentu, który został podpisany w czwartek dotarła w piątek PAP.

Jak podkreśliło MSZ dokument stanowi "podsumowanie istniejących form współpracy między administracją, biznesem i środowiskami naukowymi i akademickimi obu krajów" oraz zapowiedź przyszłych inicjatyw podejmowanych przez Polskę i Japonię, m.in. w ramach przygotowań do obchodów stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych w 2019 roku.

W ramach Planu Działania na lata 2017-2030 szefowie dyplomacji Polski i Japonii, Witold Waszczykowski i Fumio Kishida, przyjęli wspólne stanowiska na temat szeregu kwestii z dziedziny polityki globalnej i światowego bezpieczeństwa. W dokumencie wyrażono poparcie dla integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy, a także dla "polityki nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu".

Zadeklarowano także gotowość udziału Polski i Japonii w rozwiązywaniu kryzysów związanych z proliferacją broni, takich jak w przypadku Korei Północnej, poprzez m.in. wzywanie władz KRLD do "powstrzymywania się od jakichkolwiek prowokacji, pełnego przestrzegania odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ". Wyrażono ponadto gotowość do powzięcia "konkretnych działań na rzecz denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego oraz zapewnienia poszanowania dla podstawowych praw człowieka".

Polska i Japonia opowiedziały się ponadto za "pełną implementacją" wielostronnego rozbrojenia, nieproliferacji oraz reżimu i układów dotyczących kontroli zbrojeń; za pokojowym i zgodnym z regułami prawa międzynarodowego rozwiązaniem sporów na Morzu Południowochińskim, wyrażając zarazem sprzeciw wobec "jakichkolwiek siłowych bądź jednostronnych działań" w tym rejonie.

W dokumencie podpisanym przez szefów dyplomacji Polska i Japonia zadeklarowały współpracę na forum instytucji międzynarodowych, w tym w kontekście "potrzeby reformy" Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz polskich starań o niestałe członkostwo w tym gremium w latach 2018-2019.

Zapowiedziano także "bliższy dialog" pomiędzy Warszawą a Tokio w ramach współpracy pomiędzy Japonią a UE oraz wspólne inicjatywy na szczytach Europa-Azja a także w ramach współpracy Japonii i Grupy Wyszehradzkiej.

W przyjętym Planie Działania ministrowie zadeklarowali podjęcie wysiłków, aby "utrzymać regularne kontakty bilateralne na wysokim szczeblu" oraz "wzmocnić dialog na temat bieżących problemów bilateralnych, regionalnych i globalnych między MSZ-ami obu krajów".

Zaplanowano w związku z tym, że polityczne konsultacje na szczeblu wiceministrów będą odbywały się raz na dwa lata, a na szczeblu wysokich urzędników właściwych departamentów - raz na rok. Plan zakłada ponadto pogłębienie dialogu dot. kwestii bezpieczeństwa i obrony, w tym poprzez konsultacje pomiędzy polskim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a jego japońskim odpowiednikiem.

Plan zapowiada także zacieśnienie współpracy gospodarczej i technologicznej. Wśród jego postanowień znalazło się utworzenie struktur koordynujących współpracę gospodarczą na poziomie poszczególnych branż i sektorów, promowanie stosunków handlowych pomiędzy polskimi i japońskimi podmiotami oraz poprawę warunków prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw z obu krajów.

Szczególną uwagę dokument poświęca rozwojowi współpracy w dziedzinie technologii energetycznych, w tym dotyczącej "czystych technologii węglowych" i energetyki jądrowej, a także wspólnym projektom energetycznych na rynkach państw trzecich (w szczególności w sferze wydobycia miedzi). Kolejnym obszarem polsko-japońskiej współpracy mają się stać przygotowania do 24. szczytu klimatycznego ONZ (tzw. COP24), który ma się odbyć w Polsce w 2018 r.

Plan Działania na rzecz implementacji polsko-japońskiego Partnerstwa Strategicznego przewiduje ponadto promocję kontaktów kulturalnych i międzyludzkich między oboma krajami. Zapowiedziano w nim realizację wspólnych programów z okazji sześćdziesięciolecia przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma krajami, promocję wymian międzynarodowych z udziałem młodzieży, przedstawicieli instytucji naukowych i akademickich oraz urzędników. Plan zakłada także tworzenie zachęt do współpracy samorządowych regionalnych i lokalnych, w tym poprzez tworzenie miast i regionów bliźniaczych.

Ustalono ponadto, że w ramach przypadających w 2019 r. obchodów stulecia polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych ustanowiony zostanie Rok Wymiany Kulturalnej pomiędzy Polską a Japonią. Zapowiedziano ponadto powołanie komitetu obchodów.

Waszczykowski przebywa w Japonii od czwartku; spotkał się tam m.in. z japońskim ministrem spraw zagranicznych oraz z następcą cesarskiego tronu, księciem Naruhito. Obecny cesarz, 83-letni Akihito, zasygnalizował w wygłoszonym latem ubiegłego roku orędziu telewizyjnym, że chciałby abdykować. W wystąpieniu cesarz nie użył jednak słowa "abdykacja", gdyż ustąpienia monarchy z tronu nie przewiduje konstytucja Japonii. Obecne prawodawstwo dopuszcza wyłącznie pośmiertną sukcesję. (PAP)