GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 17,5% r: r do 29,9 mld zł w I kw.Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych w I kw. br. wyniósł 29,9 mld zł i był wyższy o 17,5% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W I kwartale 2017 roku podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w I kwartale 2016 roku (kiedy miał miejsce spadek o 8,9%)" - czytamy w komunikacie.

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 11,7% od osiągniętych rok wcześniej i wyniosły 675,32 mld zł, a koszty ich uzyskania wzrosły o 11,3% do 638,69 mld zł. "W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 94,9% przed rokiem do 94,6%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 11,4%, a koszty tej działalności – 11,2%" - podano także.

"Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 33,4 mld zł i był wyższy o 15,1% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 2,8 mld zł i był wyższy o 0,2 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (0,4 mld zł wobec minus 1,1 mld zł przed rokiem)" - napisał też GUS.

Wynik finansowy brutto wyniósł 36,6 mld zł wobec 30,5 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 6,7 mld zł wobec 5,1 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 29,9 mld zł i był wyższy o 17,5% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 38,8 mld zł i był wyższy o 14,1% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 8,9 mld zł i zwiększyła się o 3,9%.

"Zysk netto wykazało 67,9% ogółu przedsiębiorstw (wobec 69,1% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 79,1% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 76,1% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 75,5% jednostek (przed rokiem 75,9%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 85,8% (wobec odpowiednio 81,6% przed rokiem)" - czytamy dalej.

W I kwartale br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 21,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 0,4% niższe niż przed rokiem (w I kwartale ub. roku notowano spadek o 8,9%). Obniżyły się nakłady na budynki i budowle (o 11,1%). Wzrosły nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 5,1%) oraz na środki transportu (o 7,0%). Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 68,2% (przed rokiem 64,2%), podano także w materiale.

(ISBnews)