Ciech 

Rada nadzorcza Ciechu, w związku z upływem dotychczasowej kadencji zarządu podjęła uchwały w sprawie powołania na nową, trzyletnią kadencję wszystkich obecnych członków zarządu, poinformowała spółka. "Rada nadzorcza powierzyła członkom zarządu pełnienie dotychczasowych funkcji, tj. Maciejowi Tyburze funkcji prezesa zarządu, a Arturowi Królowi oraz Arturowi Osuchowskiemu funkcji członków zarządu" - czytamy w komunikacie. 

Merlin Group, Czerwona Torebka 

Merlin Group rozpoczął negocjację z Czerwoną Torebką w sprawie zakupu 100% akcji Magus w upadłości układowej w celu przejęcia praw do znaku towarowego merlin.pl, podano w komunikacie.>>>> 

Quercus TFI

Quercus TFI chce skupić do 2,98 mln akcji własnych po 9,5 zł sztuka w ramach programu skupu akcji własnych, podała spółka. "Na program skupu akcji własnych składają się dwa dokumenty, tj. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji na okaziciela Quercus TFI oraz zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji imiennych Quercus TFI. Cena, za którą będą nabywane akcje własne wynosi 9,5 zł i będzie ona jednolita dla akcji imiennych i akcji na okaziciela. Przedmiotem skupu akcji własnych będzie nie więcej niż 2 981 578 akcji Quercus TFI" – czytamy w komunikacie. W wyniku przeprowadzenia skupu akcji własnych, emitent będzie posiadać maksymalnie akcje własne, stanowiące łącznie maksymalnie 4,95% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów spółki, podano również. 

Vivid Games

Vivid Games zdecydował o zmianie terminu premiery gry Metal Fist. Gra będzie wydana nie później niż w IV kwartale 2017 r. wobec wcześniej ogłoszonego terminu czerwca 2017 r., podano w komunikacie. >>>> 

Vivid Games odnotował 1,94 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Pekabex

Pekabex odnotował 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 12,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 864,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 59,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PGNiG

Zysk netto grupy PGNiG wzrósł w I kwartale 2017 roku do 1,6 mld zł z 1,39 mld zł przed rokiem i był o ponad 25 proc. wyższy od średniej prognoz analityków na poziomie 1,28 mld zł. >>>>   

Kolejna dostawa spotowa LNG przypłynie do Polski w lipcu, poinformował wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) ds. handlu Maciej Woźniak. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ogłosi rekomendację w sprawie dywidendy z zysku za 2016 r. do końca maja, poinformował prezes Piotr Woźniak.>>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

Enea  


Enea odnotowała 295,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 272,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 


Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej w grupie kapitałowej Enei wzrosło o 12,1% r/r do 3,76 TWh w I kw. 2017 r., podała spółka. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wzrosło w I kw. o 35,3% r/r do 207 GWh. Sprzedaż energii wzrosła o 2,2% r/r do 4,37 TWh. Wytwarzanie ciepła brutto wzrosło o 0,1% r/r do 2 282 TJ w I kw. 2017 r. Sprzedaż ciepła wzrosła o 6,2% r/r do 2 093 TJ.

Dostosowanie wszystkich bloków energetycznych w Grupie Enea do konkluzji BAT (tj. do nowych norm emisyjnych) będzie wymagało inwestycji wysokości około 500 mln zł, poinformował prezes Mirosław Kowalik. >>>> 

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) odnotowała67,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 54,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Produkcja węgla handlowego Lubelskiego Węgla Bogdanka wzrosła o 3,7% r/r do 2 422 tys. ton w I kw. 2017 r., podała spółka. Sprzedaż węgla handlowego w I kw. wzrosła o 9,4% r/r do 2 389 tys. ton. Zapasy na koniec okresu wynosiły 158 tys. ton i były o 58,4% niższe r/r, podano także. 

i2 Development

Obligacje serii D spółki i2 Development zadebiutują na rynku Catalyst w piątek, 26 maja, podała Giełda. "Zarząd Giełdy postanawia [...] określić dzień 26 maja 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10 000 obligacji na okaziciela serii D spółki i2 Development S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w komunikacie. Obligacje w systemie notowań ciągłych będą notowane pod nazwą skróconą I2D1019, podano także.

OEX 

Obligacje serii A spółki OEX zadebiutują na rynku Catalyst w piątek, 26 maja, podała Giełda. "Zarząd Giełdy postanawia [...] określić dzień 26 maja 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20 000 obligacji na okaziciela serii A spółki OEX S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w komunikacie. Obligacje w systemie notowań ciągłych będą notowane pod nazwą skróconą OEX0120, podano także.

GetBack

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił określić piątek, 26 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10 000 obligacji serii GS, 9 423 obligacji serii GU i 9 820 obligacji serii LA spółki GetBack, podała giełda. Wszystkie obligacje mają wartość nominalną 1 000 zł każda, ich łączna wartość nominalna wynosi 29 243 000 zł, podano również.

Ronson Europe

Ronson Europe wyemitował w trybie oferty prywatnej 50 000 obligacji serii R o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 50 mln zł, podała spółka. "Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na pokrycie części kwoty wykupu zapadających 14 czerwca 2017 r. obligacji zwykłych na okaziciela emitenta serii C, wyemitowanych w dniu 14 czerwca 2013 roku, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 83 500 000 zł" - czytamy w komunikacie. Termin wykupu obligacji przypada 24 maja 2021 roku i nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę określoną w warunkach emisji, podano także.

CD Projekt

CD Projekt odnotował45,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 32,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    

CD Projekt planuje start zamkniętej bety chińskiej wersji gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" w tym roku, podała spółka. >>>>   

CD Projekt ma już zaplanowaną kampanię promocyjną gry "Cyberpunk 2077", a jej elementem jest zaskoczenie, poinformował prezes Adam Kiciński. >>>> 

Cube.ITG

Cube.ITG odnotowało0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

LPP

Akcjonariusze LPP zdecydują o wypłacie kwoty 65,53 mln zł na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 19 czerwca. >>>> 

Integer.pl, InPost 

AI Prime i Rafał Brzoska ogłosili przymusowy wykup pozostałych akcji Integer.pl i InPost, podano w dwóch odrębnych komunikatach. W związku z ogłoszeniem zamiaru squeze-outu, GPW zawiesiła notowania akcji obu spółek od 25 maja. >>>>  

Astarta Holding

Akcjonariusze Astarta Holding zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w całości na zysk zatrzymany, podała spółka. >>>> 

Protektor

Protektor odnotował 1,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Best

Zapisy na obligacje serii R4 spółki Best o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł przekroczyły liczbę oferowanych papierów, co oznacza, że zapisy złożone 24 i 25 maja zostaną proporcjonalnie zredukowane, podała spółka. "Publiczna oferta obligacji Best ponownie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów i zakończy się przed terminem. Zapisy na 5-letnie obligacje serii R4 już trzeciego dnia subskrypcji przekroczyły liczbę oferowanych papierów dłużnych. W związku z tym, zgodnie z warunkami emisji, przyjmowanie zapisów zakończy się 25 maja, a nie 5 czerwca, jak zakładano w pierwotnym harmonogramie oferty" - czytamy w komunikacie.

PKO BP, Izoblok 

Oddział PKO Banku Polskiego we Frankfurcie (PKO BP Niederlassung Deutschland) udzielił niemieckiej spółce zależnej Izobloku kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3 mln euro (12,56 mln zł) oraz kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 1,8 mln euro (7,56 mln zł), podała spółka. "Zgodnie z zawartą umową kredytu w rachunku bieżącym, bank udzielił Izoblok GmbH limitu kredytowego w wysokości 3 000 000,00 euro, co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 24 maja 2017 r. stanowi kwotę 12 595 500 zł. Na mocy zawartej umowy termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym upływa w dniu 31.05.2018 r." - czytamy w komunikacie.

Apator  

Prognoza Apatora, zakładająca przekroczenie 900 mln zł przychodów i 75 mln zysku netto, jest niezagrożona, a spółka liczy na następne kwartały, poinformował prezes Andrzej Szostak. >>>> 

Nakłady inwestycyjne Apatora przekroczą 50 mln zł, a zdolność produkcyjna w br. segmencie pomiarowym może wynieść 2 mln sztuk zarówno liczników gazu, jak i energii, poinformował prezes Andrzej Szostak. >>>> 

TXM

TXM zawarł umowy sprzedaży spółek zależnych w Czechach na rzecz osoby fizycznej - obywatela Republiki Słowackiej, podała spółka. >>>>  

Grupa Azoty

Zarząd Grupy Azoty zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 78,36 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 224,78 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,79 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

IMS

Akcjonariusze IMS zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę za 2016 rok kwoty 4,02 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 12 gr na akcję, podała spółka. >>>>