"Mając na uwadze zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące oczekiwanego poziomu współczynnika wypłacalności, zysk netto banku osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 2 888 300 tys. zł proponuje się podzielić w sposób określony w projekcie uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

W połowie kwietnia br. zarząd PKO BP zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku osiągniętego w 2016 r. wysokości 2,89 zł mld na kapitał zapasowy w kwocie 2,85 mld zł i na kapitał rezerwowy w kwocie 38,3 mln zł. Rekomendacja zarządu uzyskała pozytywną opinię rady nadzorczej.

Bank podkreślał, że decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2016 r. jest spójna z deklarowaną przez zarząd i radę nadzorczą decyzją o zastosowaniu się do indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczącego zatrzymania przez bank całości zysku wypracowanego w 2016 r.

W marcu PKO BP podał, że w związku z otrzymaniem od KNF indywidualnego zalecenia zatrzymania przez bank całego zysku wypracowanego w 2016 r., zarząd banku podjął uchwałę o stosowaniu w granicach swoich kompetencji zalecenia KNF.

W 2016 r. bank miał 2 874 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 610 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 2 888,3 mln zł wobec 2 571,1 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)