Bank BGŻ BNP Paribas  

Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w całości na zwiększenie funduszu ogólnego ryzyka, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie [...] uchwala co następuje: Zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 49 388 207,10 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej" – czytamy w projekcie uchwały.

Fortuna Entertainment Group

Fortbet Holdings Limited, podmiot zależny Penta Investments, podniósł cenę w wezwaniu na akcje Fortuna Entertainment Group do 18,68 zł z 15,43 zł, podał wzywający. "Fortbet Holdings Limited z siedzibą w Republice Cypru i Erste Securities Polska S.A. działający jako podmiot pośredniczący w wezwaniu informują, że cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Fortuna Entertainment Group N.V. ogłoszonym w dniu 31 marca 2017 r. została w dniu 26 maja 2017 r. zwiększona z 15,43 zł do 18,68 zł za każdą akcję" – czytamy w komunikacie.

Celon Pharma

Celon Pharma odnotował 5,02 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 15,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Olympic Entertainment Group

Olympic Entertainment Group sfinalizowało likwidację białoruskiej spółki zależnej, podała spółka. "Celem likwidacji było dostosowanie struktury grupy" - czytamy w komunikacie. Likwidacja spółki zależnej nie ma wpływu na działalność OEG, podano także. We wrześniu ub.r. spółka podała, że wycofuje się z białoruskiego rynku gier ze względu na nieefektywność działalności w tym kraju.

Bioton  

Akcjonariusze Biotonu zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca br. "Zwyczajne walne zgromadzenie Bioton S.A. [...], postanawia przeznaczyć zysk netto Bioton S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 26 539 757,94 złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych" – czytamy w projekcie uchwały. W ujęciu jednostkowym zysk netto Biotonu z działalności kontynuowanej w 2016 r. wyniósł 26,54 mln zł wobec 596,55 mln zł straty rok wcześniej. 

Best 

Best przydzielił 638 inwestorom obligacje serii R4 o łącznej wartości nominalnej w wysokości 60 mln zł, podała spółka. W związku z wcześniejszym zakończeniem subskrypcji, Best przyspieszył także przydział obligacji z 6 czerwca na 26 maja. "Emisja obligacji serii R4 kończy drugi program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. Na jego przeprowadzenie dawaliśmy sobie rok, a zrealizowaliśmy go w osiem miesięcy. Trzy z czterech emisji przeprowadzonych w ramach tego programu zakończyliśmy przed terminem. Bardzo nas cieszy utrzymujące się bardzo duże zainteresowanie papierami dłużnymi oferowanymi przez Best" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Mostostal Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Mostostal Warszawa karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych, podała Komisja. >>>> 

Kruk

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 20 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AE2 o wartości nominalnej 1 tys. euro każda, z terminem wykupu przypadającym na 60 miesięcy, poinformowała spółka. "Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 12 miesięcy. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej" - czytamy w komunikacie.

Petrolinvest 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 800 tys. zł kary pieniężnej na Petrolinvest oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała Komisja. >>>>  

Petrolinvest nie zgadza się z utrzymaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kary pieniężnej oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i analizuje możliwości zaskarżenia decyzji, podała spółka. >>>> 

TIM

Akcjonariusze TIM zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w wysokości 5,67 mln na pokrycie strat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie TIM SA postanawia, iż wypracowany w roku 2016 zysk netto w kwocie 5 665 821,07 zł przeznaczony zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych" – czytamy w projekcie uchwały. Decyzja została podyktowana z uwagi na to, że spółka w poprzednich latach zanotowała, w związku z czym zarząd TIM zawnioskował o przeznaczenie zysku wypracowanego w 2016 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, podano w uzasadnieniu projektu.

iAlbatros Group

iAlbatros Group zawarła porozumienie, na mocy którego Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) wstrzymuje się z dochodzeniem swych praw z roszczenia o wartości 4,8 mln zł do 2 stycznia 2018 r. Jednocześnie, CIRB zakupiło 3,84 mln akcji iAlbatros Group po cenie 0,26 zł za sztukę. "CIRB dokonał też na mocy porozumienia zakupu 3 839 642 akcji emitenta będących w jego posiadaniu za cenę 26 groszy za jedną akcję, przy czym CIRB posiada opcję sprzedaży wszystkich akcji do emitenta do dnia 2 stycznia 2018 r. za cenę 26 groszy za jedną akcję. Emitent posiada zaś opcję zakupu wszystkich akcji od CIRB do dnia 2 stycznia 2018 r. za cenę 26 groszy za jedną akcję. Do dnia 2 stycznia 2018 r. lub do dnia skorzystania przez którąś ze stron z opcji CIRB przysługiwać będzie prawo do wykonywania praw korporacyjnych wynikających z akcji" - czytamy w komunikacie. 

>>> Zobacz też rekomendacje     

OT Logistics

OT Logistics rekomenduje przeznaczenie całego zysku za 2016 r. na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zarząd OT Logistics informuje, że biorąc pod uwagę przyszłe plany inwestycyjne i umożliwienie dalszego rozwoju grupy kapitałowej OT Logistics podjął uchwałę o przeznaczeniu zysku netto spółki za rok 2016 wynoszącego 47 872 528,97 zł w całości na kapitał zapasowy. Rekomendacja zarządu zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą. Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki" - czytamy w komunikacie.

Selena FM

Selena FM odnotowała 8,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 6,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   ,

PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) otrzymał od szwedzkiej firmy NextCellPharma (NCP) zamówienie na produkty zaawansowanej terapii medycznej (ATMP) na potrzeby badań klinicznych nowego leku na cukrzycę typu 1, podała spółka. Wartość zamówienia wynosi ok. 2 mln zł. Kwota zostanie rozliczona gotówką oraz w formie udziałów w NCP, która planuje wkrótce debiut na giełdzie w Sztokholmie. >>>> 

ES-System

ES-System uruchomił nową linię do produkcji zaawansowanych modułów elektronicznych w zakładzie w Dobczycach, podała spółka. Umożliwia to produkcję modułów LED, układów oświetlenia awaryjnego, zasilaczy oraz sterowników do produktów ES-System. >>>> 

TXM

Rada nadzorcza TXM odwołała obecny zarząd i powołała Tomasza Walusia na stanowisko prezesa zarządu (od 1 października 2017 r.), Krzysztofa Tomczyka na wiceprezesa ds. handlowych i Marcina Łużniaka na wiceprezesa ds. finansowych, podała spółka. >>>> 

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź jest przyzwyczajony do zmienności kursów walutowych, a obecnie poziom kursu złotego "nie wygląda źle", poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. >>>>   

Prezes KGHM Polska Miedź Radosław Domagalski-Łabędzki został powołany przez walne zgromadzenie Taurona Polskiej Energii w skład rady nadzorczej tej spółki, podał Tauron. >>>> 

InteliWISE 

InteliWISE chce podwoić liczbę płacących klientów korzystających z rozwiązań na bazie sztucznej inteligencji do 300 w ciągu dwóch lat i zwiększyć obecność za granicą, poinformował prezes Marcin Strzałkowski. Liczy na skokową poprawę wyników w kolejnych latach dzięki partnerstwem dystrybucyjnym. >>>>  

PGNiG, PKN Orlen 

Specjaliści Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA oraz Grupy Orlen odkryli nowe złoże gazu ziemnego w okolicach Środy Wielkopolskiej. Wkrótce rozpocznie się tam wydobycie gazu ziemnego. >>>> 

Comarch 

Akcjonariusze Comarchu zdecydują o przeznaczeniu części zysku netto za 2016 r. w wysokości 12,2 mln mln na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 27 czerwca. >>>> 

Netmedia 

eTravel, spółka zależna Netmedii, złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie 100% udziałów spółki Bankowe Biuro Podróży Travelbank za 9,5 mln zł, podała Netmedia. >>>> 

Grupa Midven 

Parcel Technik - spółka należąca do Grupy Midven - planuje w tym roku przeprowadzić emisję akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, poinformowała spółka. Dzięki pozyskaniu do 5 mln zł i zastosowaniu dźwigni finansowej chce mieć w Polsce sieć 600 maszyn dedykowanych do taniej obsługi przesyłek kurierskich z zagranicy (przede wszystkim z Chin i USA), podano także. >>>> 

PKO BP 

Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę w sprawie otwarcia programu emisji euroobligacji (program Euro Medium Term Note - EMTN) o wartości 3 mld euro lub równowartości w innych walutach (USD, CHF lub PLN), podał bank.>>>> 

Grupy AB

Dyrektorem finansowym Grupy AB został ponownie Grzegorz Ochędzan, który przed rezygnacją z funkcji CFO i członka zarządu z dniem 7 marca wypełniał te funkcje przez minione 9 lat, podała spółka. >>>> 

Kruk   

Spółka zależna Kruka - InvestCapital Malta Ltd. - zawarła wiążącą umowę nabycia wierzytelności korporacyjnych od BRD Groupe Societe Generale z Rumunii o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,25 mld RON (ok. 1,15 mld zł), podał Kruk. >>>>   

Grupa Azoty  

Zarząd Grupy Azoty wyraził zgodę na nabycie akcji imiennych nowej emisji spółki PDH Polska serii C w drugim terminie poboru, za cenę emisyjną wynoszącą 10 zł każda, tj. za łączną wartość 22,82 mln zł. >>>> 

Budimex

Konsorcjum Mostostalu Kraków, spółki zależnej Budimeksu i jednocześnie lidera konsorcjum z udziałem wysokośći 77,5%, PKP Energetyka i Schweerbau GmbH&Co.KG Bauunternehmen podpisały z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) umowę na realizację prac na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odc. Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin Etap I - w zakresie zamówienia częściowego B - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock-Lublin (Pilawa-Dęblin) w km 55,600-km 107,283, podał Budimex. Wartość kontraktu to 597,41 mln zł netto. >>>> 

Wielton  

Zarząd Wieltonu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 15,09 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 42,37 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>> 

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa zawarła ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ugodę przed Sądem Okręgowym w Warszawie dotyczącą sporu na tle realizacji umowy na "Przebudowę drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk", podała spółka. Sąd wydał postanowienie o umorzeniu wcześniejszego postępowania w związku z ugodą. GDDKiA uznała roszczenia spółki i zobowiązała się do zapłaty na jej rzecz 11,31 mln zł. >>>>