W uzasadnieniu tej decyzji, które otrzymała PAP, prezydent wskazał, że projekt noweli w trakcie prac parlamentarnych uległ istotnym zmianom, których "znaczenie dla funkcjonowania samorządu terytorialnego znacząco wykracza poza pierwotnie deklarowany cel ustawy".

W ocenie prezydenta nadmierną ingerencję w działalność samorządu stanowi możliwość natychmiastowego odwołania przez premiera wójta, rozwiązania zarządu powiatu lub województwa oraz zawieszenia organów jednostek samorządu terytorialnego i powołanie zarządu komisarycznego na dwa lata.

Premier będzie mógł podjąć takie rozstrzygnięcie na wniosek szefa MSWiA po wydaniu przez regionalną izbę obrachunkową negatywnej opinii dotyczącej budżetu jednostki.

Prezydent podkreślił, że obecnie rozstrzygnięcia nadzorcze premiera stają się prawomocne po upływie terminu wniesienia skargi do sądu administracyjnego lub uprawomocnienia się orzeczeń utrzymujących je w mocy. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami - wskazał prezydent - rozstrzygnięcia będą podlegać natychmiastowemu wykonaniu.

Nowelizacja daje izbom szersze pole do kontroli. Zgodnie z nią inspektorzy będą badać nie tylko jak dotąd, legalność wydatków, ale też gospodarność "w zakresie tzw. tytułów dłużnych i w oparciu o kryterium rzetelności". Prezydent zwrócił uwagę, że kryterium "gospodarności" nie zostało zdefiniowane, co sprawia, że celem nadzoru będzie także "zapewnienie wykonywania zadań publicznych w sposób preferowany przez organy sprawujące nadzór".

Jak zaznaczył prezydent, zastrzeżenia do nowelizacji wzmacniają inne regulacje wprowadzone w trakcie prac parlamentarnych takie jak zniesienie procedury konkursowej przy wyłanianiu prezesów i członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych. (PAP)