Kredyt Inkaso, Best 

Waterland Private Equity Investments nie zamierza zbyć żadnych swoich akcji Kredyt Inkaso w odpowiedzi na wezwanie Best oraz zamierza pozostać dominującym akcjonariuszem, podała spółka.

Getin Noble Bank 

Getin Noble Bank, w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, uplasował kolejną transzę oferowanych 7 – letnich instrumentów dłużnych. Sprzedane zostały wszystkie obligacje serii PP6-IX. Ostateczna wartość zapisów wyniosła 33,57 mln zł, wobec oferowanych 30 mln zł, podał oferujący Noble Securities. „Oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4 punktów procentowych w skali roku. Dom maklerski Noble Securities uplasował obligacje Getin Noble Banku o wartości nominalnej 30 000 000 zł i terminie zapadalności 26 lipca 2024 r. Zapisy były przyjmowane od kwoty 25 000 zł" – czytamy w komunikacie. Getin Noble Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.

>>> Zobacz też rekomendacje  

B3System

B3System złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją KNF nakładającą na spółkę karę administracyjną w postaci bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podał B3System. >>>>  

Orange Polska

Orange Polska odnotowało 71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>> 

Orange Polska podtrzymało prognozę zakładającą osiągnięcie 2,8-3 mld zł skorygowanej EBITDA w 2017 r., podała spółka. >>>>   

Orange Polska zanotowało zmniejszenie liczby usług telefonii komórkowej (karty SIM) do 14,56 mln w II kw. 2017 r. co oznacz spadek o 12,3% r/r., podała spółka. >>>> 

Orange Polska zmierzy się z presją z tytułu zrównania cen usług telekomunikacyjnych na terenie Unii Europejskiej ('roam like at home') na EBITDA w III kw., poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. Mimo tego efektu, spółka czuje się komfortowo z szacunkami całorocznej skorygowanej EBITDA. >>>> 

Orange Polska, Play

Orange Polska i P4, operator sieci Play, podpisały aneks do obowiązującej umowy roamingu krajowego, który zmienia dotychczasowe warunki współpracy, przede wszystkim poprzez odejście od formuły rozliczania per minuta bądź gigabajt i przejście na konkretne pakiety usług, gwarantujące minimalną kwotę przychodów dla Orange Polska (take-or-pay), podała spółka. Orange Polska zakłada minimalny poziom przychodów z tego tytułu w wysokości 321 mln zł przez 4 lata. >>>> 

mBank

mBank odnotował 269,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 388,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom mBanku zwiększyła się o 1,9% w skali roku oraz o 2% od początku br. i wyniosła 86,22 mld zł na koniec czerwca. Kredyty i pożyczki netto udzielone w II kwartale wzrosły o 2,1%, podał bank.  >>>> 

Rafako

Rafako podpisało z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) list intencyjny o współpracy przy finansowaniu oraz realizacji wybranych projektów strategicznych, podała spółka. Elementem współpracy może być potencjalna inwestycja Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN w raciborską spółkę oraz projekty w obszarze energetyki, ochrony środowiska, eksportu i elektromobilności, podano w komunikacie. 

Orbis

Orbis odnotował 82,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 71,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Prognozowany wynik EBITDA Orbisu za 2017 rok powinien osiągnąć wartość w przedziale pomiędzy 450 i 460 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

Murapol

Grupa Murapol podpisała przedwstępną umowę dotyczącą zakupu gruntu o powierzchni 0,97 ha przy ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej za 4 mln zł netto, podała spółka. Na zakontraktowanym terenie zostanie zrealizowany projekt mieszkaniowy składający się z trzech pięciokondygnacyjnych budynków, w których powstanie 180 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 7,5 tys. m2. 

Murapol Projekt, spółka zależna Murapolu, wygrała przetarg ogłoszony przez Mikołowską Spółdzielnię Mieszkaniową na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych w Mikołowie o łącznej powierzchni 17 658 m2 za cenę zaproponowaną przez spółkę w łącznej wysokości 1,41 mln zł netto, podał Murapol. "Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości powinna zostać zawarta w terminie 60 dni od daty przetargu. Umowa przenosząca własność nieruchomości zostanie zawarta po bezskutecznym upływie terminu na skorzystanie z prawa pierwokupu przez Burmistrza Mikołowa lub w razie złożenia przez Burmistrza Mikołowa oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu. Spółka zależna planuje realizację na nieruchomościach projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 147 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 6 500 m2" - czytamy w komunikacie.

PBG, Rafako

- PBG planuje oddać głos z posiadanych (pośrednio i bezpośrednio) akcji na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Rafako za podjęciem zaproponowanych uchwał dotyczących emisji akcji, poinformowała spółka. >>>>    

Dom Development

Dom Development zawarł z Acciona Nieruchomości Żoliborz przedwstępną umowę nabycia oraz warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w dzielnicy Żoliborz w Warszawie za łącznie nie więcej niż 184,606 mln zł, podała spółka. 

Qubic Games

Qubic Games zakończył produkcję gier Astro Bears Party na platformę Nintendo Switch oraz Robonauts na platformy Nintendo Switch i Sony PS4, poinformowała spółka. >>>>  

PlayWay

PlayWay objął udziały w spółce Punch Punk za 300 tys. zł i i zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą jej dalszego dokapitalizowania, poinformowała spółka. >>>>  

Olympic Entertainment Group

Olympic Entertainment Group odnotował 6,83 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 4,65 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa podpisał z Mennicą Polską umowę na wykonanie robót budowlanych za 103,15 mln zł netto, podała spółka. Umowę podpisano "w ramach zadania inwestycyjnego pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjami usługowymi i garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wjazdem na teren nieruchomości oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym miejskimi stacjami transformatorowymi, położonego na terenie działek nr ew. 110/1, 110/3, 110/4 w obrębie 6-01-06, budowa zjazdów na fragmentach pasów drogowych ul. Pereca, nr ew. dz. 10/1 w obrębie 6-01-06 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach ew. nr 6, 10/1 w obrębie 6-01-06 przy ul. Waliców 11 w Warszawie, wraz z rozbiórką części budynku biurowego Aurum zlokalizowanego na działce ew. nr 110/3 w obrębie 6-01-06 przy ul. Waliców 11 w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia umowy wyznaczono na 31 maja 2019 roku. 

Krka

Krka odnotowała 91,66 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 70,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wielton

Spełnił się ostatni z warunków zawieszających o charakterze technicznym, przewidziany w umowie nabycia łącznie 80% udziałów w Langendorf, zawartej przez Wielton z trzema dotychczasowymi jedynymi udziałowcami Langendorf, podała spółka."Jednocześnie również dzisiaj spółka dokonała zapłaty ceny za ww. udziały, w związku z czym spełniły się wszystkie warunki zawieszające przewidziane w umowie" - czytamy w komunikacie. W maju prezes Mariusz Golec informował, że dzięki przejęciu Langendorf grupa Wielton może zwiększyć przychody o 200 mln zł rocznie oraz wejść skokowo na rynek niemiecki.

Erbud

Erbud zawarł umowę z Dom Development dotyczącą budowy w ramach generalnego wykonawstwa trzech etapów inwestycji mieszkaniowej w Białołęce, poinformowała spółka. Wartość umowy wyniosła 148 335 480,50 zł netto, podano także. "Rozpoczęcie robót budowlanych, w ramach których wybudowanych zostanie 843 lokali mieszkalnych i 1 lokal usługowy, nastąpi w III kwartale 2017 roku. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na IV kwartał 2019 roku" - czytamy w komunikacie. 

Asseco Business Solutions, Macrologic

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę Asseco Business Solutions na przejęcie kontroli nad spółką Macrologic, podał Urząd. >>>>  

Petrolinvest 

Działania Novej Giełdy w sprawie obrotu instrumentami finansowymi Petrolinvestu podejmowane są bez wiedzy i zgody spółki, podał Petrolinvest.  >>>>   

Archicom

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę spółce Archicom z Wrocławia na przejęcie kontroli nad firmą mLocum z Łodzi, podał Urząd. "Obie spółki prowadzą działalność deweloperską, budują, wynajmują i sprzedają nieruchomości mieszkalne i komercyjne. Podstawowym rynkiem geograficznym, na którym prowadzi działalność Archicom, jest Wrocław. mLocum koncentruje się na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Trójmieście" - czytamy w komunikacie. Archicom złożył wniosek do UOKiK 9 czerwca. Na początku czerwca Archicom podał także, że zawarł przedwstępne umowy dotyczące zakupu łącznie 79,99% akcji spółki mLokum od mBanku za łączną kwotę 87,6 mln zł. 

GetBack

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę spółce GetBack na przejęcie kontroli nad EGB Investments, podał Urząd. "GetBack jest częścią Grupy Abris i prowadzi działalność polegającą na obrocie oraz zarządzaniu wierzytelnościami nabytymi przez fundusze inwestycyjne. EGB Investments prowadzi działalność windykacyjną, wspomagając banki, instytucje finansowe, korporacyjne oraz innych przedsiębiorców w zarządzaniu należnościami" - czytamy w komunikacie. 

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz KGHM Polska Miedź zawarły umowę ramową sprzedaży paliwa gazowego oraz dwustronne kontrakty indywidualne, które zastąpiły dotychczasowe umowy długoterminowe, na łącznie ok. 4,8 mld zł, podały spółki.  >>>> 

Synektik

Synektik otrzymał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej dotyczącą przeprowadzenie badania klinicznego II fazy z radioznacznikiem do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI), podała spółka. Badania II fazy potrwają do końca 2018 r., zaś w następnym etapie spółka zamierza pozyskać partnera do dalszej realizacji tego projektu. "Pozytywna opinia Komisji Bioetycznej jest niezbędna do rozpoczęcia aktywnej fazy badania klinicznego, w tym rekrutacji pacjentów. Przewidujemy, że badanie pierwszego pacjenta będzie wykonane nie później niż w październiku tego roku – powiedział prezes Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

CI Games

CI Games w najbliższym czasie opracuje plan średnio- i długoterminowego finansowania dłużnego, poinformował członek zarządu Maciej Nowotny. „Spłaciliśmy całe zadłużenie. Spółka ma stabilną sytuację finansową i środki wystarczające na bieżące funkcjonowanie. Posiadamy także zabezpieczone finansowanie produkcji dodatków do gry oraz rozpoczęcie realizacji nowego projektu. Na bieżąco spływają płatności od dystrybutorów z tytułu sprzedaży gier, oczekujemy także dalszych wpływów ze sprzedaży kolejnych kopii w nadchodzących miesiącach. W najbliższym czasie opracujemy również plan średnio i długoterminowego finansowania dłużnego" – powiedził Nowotny, cytowany w komunikacie. Spółka poinformowała dziś, że spłaciła całe zadłużenie z tytułu kredytu obrotowego w PKO Banku Polskim w wysokości 15 mln zł, które zgodnie z podpisanym w czerwcu aneksem miało być spłacone do końca 2017 roku.  

T-Bull

W dwa tygodnie od premiery "Best Sniper: Shooting Hunter 3D", w najnowszy tytuł studia T-Bull zagrało już prawie milion graczy, z czego niecałą połowę stanowią osoby w wieku od 24 do 35 lat, podała spółka. Gra największą popularnością cieszy się w takich krajach jak: Stany Zjednoczone, Brazylia, Indie, Indonezja czy Tajlandia. >>>> 

OT Logistics

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na wznowionym po przerwie walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu maksymalnie 18 mln zł na nabycie akcji własnych po cenie od 20 d 30 zł za sztukę, wynika z uchwał walnego. >>>> 

Skarbiec TFI

Marek Rybiec złożył rezygnację z dniem 30 września 2017 r. z pełnionej przez niego funkcji prezesa Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI, poinformowała spółka. >>>>