Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali szacuje skonsolidowany przychód ze sprzedaży grupy kapitałowej za I półrocze 2017 r. na poziomie 732,11 mln zł, co stanowi wzrost o 131,65 mln zł w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, podała spółka. Skonsolidowany wynik finansowy netto grupy kapitałowej emitenta za I półrocze wyniósł 15,148 mln zł, co stanowi spadek o 7,905 mln zł w stosunku do I półrocza roku poprzedniego. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje

BZ WBK

Bank Zachodni WBK odnotował 651,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 723,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Marża odsetkowa netto Grupy Banku Zachodniego WBK (zannualizowana w ujęciu narastającym) wzrosła do 3,78% na koniec I półrocza wobec 3,62% rok wcześniej pod wpływem umiarkowanie wyższego średniookresowego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz niższych kosztów finansowania, podał bank. >>>>   

Bank Zachodni WBK w I połowie br. sprzedał niepracujący portfel wymagalnych wierzytelności o wartości 726,2 mln zł wobec 646,8 mln zł rok wcześniej (w tym kapitał kredytowy o wartości odpowiednio 662,9 mln zł i 622,8 mln zł). Dodatni wpływ na wynik finansowy brutto wyniósł 142,2 mln zł w br. i 23,1 mln zł w I półr. 2016. Sprzedane wierzytelności obejmowały należności od klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, podał bank. >>>> 

Portfel kredytów brutto klientów Banku Zachodniego WBK wzrósł o 1,7% r/r do 109,81 mld zł na koniec czerwca. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) poprawił się do 5,9% na koniec czerwca br. wobec 6,6% na koniec ub.r. oraz 6,8% na koniec czerwca 2016 r., podał bank.  >>>> 

Bank Zachodni WBK zakłada, że w kolejnych latach rynek kredytów będzie rósł równie dynamicznie co dotychczas, a bank chce rosnąć w tym segmencie szybciej niż rynek, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Reluga. >>>> 

Bank Zachodni WBK zamierza przedstawić nową strategię dystrybucji produktów po wakacjach, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>> 

Bank Zachodni WBK ma strategię rozwoju organicznego, ale okazjom rynkowym może się przyjrzeć, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>> 

Banco Santander

Banco Santander miał 3 616 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2017 r. wobec 2 911 mln euro rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Sfinks Polska

Rada nadzorcza Sfinks Polska nie wyraziła zgody na zakup przez Sfinksa mniejszościowego pakietu akcji w Dominium. Przyczyną był brak przeniesienia na Sfinks prawa do sprawowania kontroli nad Dominium i przez to ograniczony wpływ na obszary możliwych do uzyskania synergii. W rezultacie, inwestycja w Dominium na uzgodnionych wcześniej warunkach, w opinii rady, nie gwarantowałaby Sfinksowi uzyskania stopy zwrotu na poziomie założonym w strategii Grupy na lata 2017-2022, tj. 25%, podała spółka. >>>> 

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso miał 13,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto w r.obr. 2016/2017 (rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.) co oznacza spadek o 67% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>  

Kredyt Inkaso ocenia, że cena 22 zł za akcję w wezwanie ogłoszonym 10 lipca przez Best nie odpowiada wartości godziwej spółki, podał Kredyt Inkaso. >>>>   

AmRest

AmRest proponuje przeniesienie siedziby statutowej z Polski do Hiszpanii, podała spółka. Przeniesienie nie będzie miało wpływu na notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która nadal będzie podstawowym rynkiem notowań. >>>> 

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokona przeglądu strategii i zdecyduje o ewentualnym przygotowaniu nowego planu po finalnym uzupełnieniu składu osobowego zarządu, poinformował wiceprezes Jacek Fotek. >>>> 

Action

Action w restrukturyzacji podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółkami zależnymi Actina, Sferis, Retailworld i gram.pl. Rozwój marek własnych to jeden z trzech elementów nowej strategii, poinformował wiceprezes Action Sławomir Harazin. >>>> 

Vistal Gdynia

Konsorcjum Firma Budowlano-Drogowa MTM, Vistal Gdynia oraz Vistal Infrastructure zawarło z Elblągiem umowę na budowę wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej, budowę dróg dojazdowych i przebudowę kanalizacji deszczowej za 34,9 mln zł brutto, podał VIstal. >>>> 

MCI Capital

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o wprowadzeniu do statutu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd oraz o przedłużeniu skupu akcji własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 24 sierpnia. >>>> 

ES-System

Skonsolidowany zysk netto ES-System wyniósł ok. 4,1 mln. zł I poł. 2017 r. wobec straty netto 0,23 mln zł rok wcześniej przy wzroście przychodów o 11% do ok. 92,2 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa zawarł ze spółką PHN SPV 13 umowę na realizację zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie za 52,59 mln zł netto, podała spółka. "Termin zakończenia przedmiotowej umowy: 23 miesiące od daty przekazania spółce terenu budowy. Wartość umowy wynosi: 52,59 mln zł netto + VAT" - czytamy w komunikacie.