"Według wstępnych danych w sierpniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,0 proc. w porównaniu z sierpniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,4 proc. W okresie styczeń–sierpień 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,4 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek - o 0,9 proc.), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,3 proc. (spadek w ub. roku - o 0,6 proc.)" - napisał GUS w komunikacie.

W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie podniesiono o 18,9 proc. Wzrosły również ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 2,6 proc., przetwórstwo przemysłowe - o 2,5 proc. oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,7 proc.

Zgodnie z danymi GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2017 r. były o 0,4 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrost cen zanotowano przetwórstwie przemysłowym o 0,4 proc., w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,7 proc.).

Wyższe niż przed miesiącem były również ceny m.in. poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,8 proc.), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,6 proc.), artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru (po 0,5 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,4 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych, urządzeń elektrycznych, mebli, odzieży (po 0,3 proc.), napojów, wyrobów tekstylnych (po 0,2 proc.), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz maszyn i urządzeń (po 0,1 proc.). Ceny produkcji metali oraz skór i wyrobów skórzanych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w lipcu br.

"Spadły natomiast ceny produkcji wyrobów z metali, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1 proc.), wyrobów farmaceutycznych (o 0,2 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,3 proc.) oraz wyrobów tytoniowych (o 0,4 proc.). Wzrost cen zanotowano w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,3 proc.). Obniżono natomiast ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę po 0,1 proc." - czytamy w komunikacie.

GUS szacuje się, że w sierpniu 2017 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,2 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. Ceny budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosły po 0,2 proc., a ceny robót budowlanych specjalistycznych - o 0,1 proc.