Przyspieszona amortyzacja dotyczy w szczególności zakupu środków trwałych zaliczanych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem jednak samochodów osobowych. Zastosowanie jednorazowej amortyzacji, zwanej również ulgą inwestycyjną, może okazać się szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorców dokonujących dużych inwestycji, zwłaszcza w momencie gdy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Dokonanie odpisu w trybie przyspieszonym pozwoli im na znaczące obniżenie przychodu, a tym samym dochodu do opodatkowania, albo nawet wygenerowanie straty. Zaoszczędzone środki, które trzeba byłoby poświęcić na wypełnienie zobowiązania podatkowego, przedsiębiorca może przeznaczyć na cele rozwojowe.

Nowy limit

Obecnie limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych wynosi 50 tys. euro, ale zgodnie z uchwaloną w marcu nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) limit ten został podniesiony do dwukrotności tej kwoty. Dzięki temu mali podatnicy oraz firmy rozpoczynające działalność w latach 2009–2010 będą mogli korzystać z przyspieszonej amortyzacji w wyniku jednorazowo dokonywanych odpisów amortyzacyjnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 100 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Dla podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2008 roku, limit 100 tys. euro będzie przysługiwał w roku następującym bezpośrednio po roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, czyli w 2009 roku.

Ważne!

Zastosowanie jednorazowej amortyzacji może okazać się szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorców dokonujących dużych inwestycji, zwłaszcza w momencie gdy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej

Przeliczenia na złote kwoty limitu wyrażone w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zakupiony środek trwały został zaewidencjonowany, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. W 2009 roku limit ten wynosi 169 tys. zł. Do tego limitu nie wlicza się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł.

Pomniejszenie przychodu

Przedsiębiorca, który zakupił maszyny lub urządzenia ze środków kredytowych, może więc kwotę ich zakupu przenieść w ciężar kosztów do wysokości obowiązującego limitu amortyzacyjnego i dzięki temu nie płacić w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy. Takie pomniejszenie przychodu, przy zakupach środków trwałych o wysokiej wartości może w konsekwencji doprowadzić do tego, że przedsiębiorca wygeneruje stratę.

Wykazana w zeznaniu podatkowym strata, zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczania strat dla celów podatkowych, pomniejszy uzyskany przez przedsiębiorcę dochód do opodatkowania przy rozliczeniu w następnych latach. Przedsiębiorca na rozliczenie tej straty i tym samym pomniejszania podstawy opodatkowania ma pięć lat, jednak w danym roku podatkowym może odliczyć maksymalnie 50 proc. tej straty

Szczególne regulacje

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub też dokonywać odpisu od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki zostały wprowadzone do ewidencji.

Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych. Suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

Przepisy o jednorazowej amortyzacji nie mają zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Ulga inwestycyjna w postaci możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Więcej informacji związanych z prowadzeniem własnego biznesu w serwisie "Moja firma".