Sprzedaż lasów i gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych może następować tylko w pięciu przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o lasach. Powodem prywatyzacji może być zbywanie udziałów lasów we współwłasnościach lub regulacja granicy polno-leśnej. Decyzję o sprzedaży może również wymusić zmiana przeznaczenia gruntu na cele nieleśne i nierolnicze.

Kiedy można sprzedać

Nieruchomość sprzedawana jest wówczas, gdy nadleśniczy stwierdzi, że jest nieprzydatna na potrzeby gospodarki leśnej, podobnie jak postawione na niej budynki i budowle. Nieprzydatność stwierdza nadleśniczy, a zgodę na sprzedaż wyraża dyrektor generalny Lasów Państwowych. Na wniosek dyrektora generalnego za zgodą ministra środowiska sprzedaż może odbywać się także w przypadkach podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi. Nadleśniczy może też samodzielnie sprzedać grunty leśne i nieleśne o powierzchni do 1 ha, jeśli stanowią enklawę wśród gruntów innej formy własności.

Lasy Państwowe muszą samofinansować się (swoje wydatki pokrywają z własnych przychodów), więc grunty nieleśne są udostępniane na podstawie umów najmu lub dzierżawy. Przychody z najmu i dzierżaw stanowią istotne źródło ich dochodów – co jest szczególnie ważne w okresie kryzysu gospodarczego.

– Nie zakończyły się jeszcze prace nad tzw. ustawą zadośćuczynieniową, która przewiduje, że grunty nieleśne mają być rezerwą przeznaczoną na zadośćuczynienie, dlatego też nie powinny być sprzedawane – podkreśla Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.

Konieczny jest przetarg

Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych następuje w drodze przetargu publicznego. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie informacji w jednostce Lasów Państwowych, zamieszczenie jej na stronach internetowych oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na miesiąc przed terminem przetargu. Jego uczestnikami mogą być osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej wysokości i w określonym terminie. Wadium nie może być niższe niż 5 proc. ceny wywoławczej nieruchomości i wyższe niż 20 proc. tej ceny.

W przypadku gdy dwukrotnie przeprowadzony przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, to wówczas przedmiot sprzedaży można zbyć w drodze negocjacji cenowej. W razie sprzedaży położonych w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomości, gminie służy prawo pierwokupu.

Zamiana na działki

Aby stać się właścicielem działki będącej we władaniu Lasów Państwowych, wcale nie trzeba wygrać przetargu. Nieruchomości te mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości. Może to jednak następować wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami gospodarki leśnej. Działki musi wycenić wcześniej rzeczoznawca. Do dokonywania zamiany uprawniony jest nadleśniczy (wymagana zgoda dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych) lub dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (za zgodą dyrektora generalnego).

KIEDY LASY PAŃSTWOWE MOGĄ SPRZEDAWAĆ GRUNTY

● Zbywanie udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach;

● Regulacja granicy polno-leśnej;

● Stwierdzenie przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej;

● Zmiana przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;

● Z powodu ważnych względów gospodarczych lub społecznych.