Nie ma jednolitych wymogów dotyczących miejsca zamieszkania i zameldowania osób ubiegających się o 40 tys. zł unijnego wsparcia na założenie własnej działalności gospodarczej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) nie określiło ich odgórnie, pozostawiając to w gestii tzw. instytucji pośredniczących, czyli urzędów marszałkowskich, które w województwach są odpowiedzialne za realizację projektów szkoleniowych dla przyszłych przedsiębiorców. Większość urzędów marszałkowskich ograniczyła możliwość uzyskania wsparcia do osób zamieszkujących na terenie danego województwa. Chodziło o uniknięcie sytuacji, w której te same osoby ubiegają się o dotacje w różnych regionach.

Jak ustaliła GP, o szczegółowych wymogach decydują tzw. operatorzy wsparcia, czyli firmy rekrutujące i szkolące przyszłych przedsiębiorców.

– Wszystko zależy od operatora, który w swoim regulaminie określa, do kogo projekt jest kierowany – mówi Danuta Pawłowska z WUP w Rzeszowie.

Dotyczy to zasięgu terytorialnego projektu, który może być ograniczony do jednego lub więcej powiatów. Jednocześnie w województwie podkarpackim jest jednak realizowany projekt Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego obejmujący zasięgiem cały region.

Wspólne dla wszystkich takich projektów w Polsce jest to, że każdy z ich uczestników składa oświadczenie, że nie ubiega się o pomoc finansową z tego samego programu u innego operatora bądź z innego programu, ale na te same wydatki.

Szczegółowe wymogi poszczególnych operatorów są jednak bardzo różne. Niektórzy wymagają posiadania meldunku na terenie województwa, w którym realizowany jest projekt. Dla innych decydujący jest fakt zarejestrowania działalności gospodarczej w miejscu realizacji projektu.