Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, przedłożone przez ministra finansów. CIR podał, że wyłączono z nich jednak zagadnienia dotyczące odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów.

Akceptację uzyskała propozycja MF, by podwyższyć roczny limit obrotu, uprawniającego podatników do zwolnienia z podatku od towarów i usług. "Jednak ze względu na trudną sytuację budżetową zaproponowano stopniowe podwyższanie tego limitu: w 2010 r. byłoby to jeszcze 20 tys. euro, a w 2011 r. już docelowe 30 tys. euro" - napisał CIR w komunikacie.

Według rządu, rozwiązanie to ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty i przyczyni się do redukcji obciążeń administracyjnych. Podatnik, który nie przekroczy limitu obrotu, nie będzie musiał m.in. prowadzić pełnej ewidencji i składać deklaracji.

Rząd zgodził się na propozycję MF, by doprecyzować przepisy, na podstawie których minister finansów będzie mógł zwolnić podatnika z obowiązku stosowania kas fiskalnych.

CIR poinformował ponadto, że Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała przygotowany przez komisję nadzwyczajną "Przyjazne państwo" projekt zmiany w ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Posłowie chcą, aby termin zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7 do 22 proc., był taki sam jak w ustawie o podatku od towarów i usług. W związku z tym zaproponowali skrócenie terminu na wydanie przez urząd skarbowy decyzji o zwrocie z 6 miesięcy do 60 dni. Do 60 dni ma być także skrócony termin wypłaty przez urząd skarbowy pieniędzy. Regulacje te miałyby obowiązywać od początku 2010 r.

"Zdaniem rządu, zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych nie można utożsamiać ze zwrotem różnicy w podatku VAT, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Zwrot części wydatków, dokonywany na podstawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, stanowi formę pomocy państwa (rekompensaty), której wysokość zależy jedynie od stawki podatku VAT" - wyjaśnia CIR.

Rząd podkreśla, że zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, dokonywany na wniosek osoby fizycznej, składany jest w urzędzie skarbowym. Wniosek i wszystkie dołączone do niego dokumenty podlegają bardzo wnikliwej analizie i weryfikacji. Z tego względu czas niezbędny na zwrot części wydatków można skrócić do 4 miesięcy.