Emisja ma być przeprowadzona w jednej lub kilku transzach nie później niż do 30 czerwca 2010 roku. Bank wyemituje maksymalnie 8 mld akcji po cenie nie niższej niż 0,50 euro za sztukę. O cenie emisyjnej zadecyduje rada dyrektorów UniCredit. Proponowane zwiększenie kapitałów ma na celu podniesienie wskaźnika kapitałów do takiego poziomu, jaki posiadają główni konkurenci w Europie i rynkach międzynarodowych.

Podniesienie kapitałów pozwoliłoby grupie UniCredit na osiągnięcie wskaźnika Core Tier 1 na poziomie 7,65%, a wskaźnika Tier 1 na poziomie 8,46% pro-forma na koniec czerwca 2009 r., podobnie jak wskaźniki czołowych banków w Europie. Zarząd ocenił, że operacja zwiększenia kapitałów pozytywnie wpłynie na pozycję rynkową grupy i da przewagę wynikającą z możliwości wykorzystania w przyszłości wzrostu ekonomicznego.

W planie strategicznym grupy na lata 2008-2010 założono, że wskaźnik C/I spadnie do 51%, a wskaźnik Core Tier 1 wyniesie 7,1% na koniec 2010 roku. Bank UniCredit S.p.A. miał 937 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2009 roku wobec 2975 mln euro zysku rok wcześniej.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 9518 mln euro wobec 9218 mln euro rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 3735 mln euro wobec 4802 mln euro w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na koniec czerwca depozyty klientów grupy sięgnęły 382 mln euro w porównaniu do 389 mld euro na koniec grudnia. Wartość kredytów i zobowiązań od klientów spadła do 585 mld euro i również była niższa w porównaniu ze stanem na koniec ub. roku.

Takie spadki, podobnie jak w całym sektorze były efektem mniejszego popytu na kredyty ze strony gospodarstw domowych z jednej strony, a z drugiej większej ostrożności grupy w udzielaniu kredytów. Kryzys spowodował także pogorszenie jakości portfela kredytowego. Udział kredytów zagrożonych wzrósł do 8,10% na koniec czerwca wobec 6,56% rok wcześniej, zaś udział złych kredytów wzrósł do 5,04% wobec 4,52% na koniec 2008 r.