Indeks ośrodka działającego na rzecz wolności gospodarczej, politycznej i indywidualnej, zarówno w państwach wysoko uprzemysłowionych, jak i rozwijających się, bierze za punkt wyjścia 9 kategorii uznanych za decydujące o wzroście gospodarki oraz o fizycznym i psychicznym samopoczuciu ludzi. Są to: fundamenty gospodarki, jej przedsiębiorczość i zdolność innowacji, oświata, służba zdrowia, bezpieczeństwo, zakres swobód i wolności obywatelskich, praworządność, demokratyczne instytucje życia publicznego oraz kapitał społeczny.

Polska wypada słabo, jeśli chodzi o kapitał społeczny (68. miejsce w tej kategorii). Legatum wskazuje, że tylko 19 proc. (dwóch na dziesięciu) Polaków uważa, iż obcy są godni zaufania, choć więcej niż dziewięć osób na dziesięć ocenia, iż może polegać na przyjaciołach i rodzinie. Wyrazem niewykorzystanego kapitału społecznego jest niski poziom działalności charytatywnej i wolontariatu. W tej ostatniej podkategorii Polska zajmuje w świecie dalekie 89. miejsce.

Tylko 40 proc. Polaków ma zaufanie do sądownictwa, tylko nieco więcej niż 50 proc. wierzy w rzetelność demokratycznego systemu wyborczego. Duży odsetek uważa, że biznes i politycy są skorumpowani, a ponad 4/5 darzy zaufaniem wojsko.

Polska należy do 15 państw świata o najwyższym współczynniku studiującej młodzieży.

Liczba komputerów osobistych jest w Polsce wyższa od międzynarodowej średniej, ale eksport sprzętu i usług high-tech jest poniżej średniej światowej.

Polska zajmuje dalekie 57. miejsce, jeśli chodzi o poziom oszczędności gospodarstw domowych w proporcji do PKB.

W pierwszej dziesiątce państw gospodarczo prosperujących o wysokiej jakości życia jest sześć państw europejskich: Finlandia, Szwajcaria, Szwecja, Dania, Norwegia i Holandia. W grupie państw postkomunistycznych najwyższą, 20. lokatę zajęła Słowenia. Czechy zajęły miejsce 25., Węgry 27. Na samym dole tabeli jest Zimbabwe.