Urząd Regulacji Energetyki (URE) odnotował w 2009 roku znaczący wzrost produkcji biokomponentów spowodowany wyższym poziomem Narodowego Celu Wskaźnikowego. Krajowi producenci wytworzyli w pierwszych dwóch kwartałach łącznie ok. 270 tys. ton biokomponentów, z czego 48,5 tys. ton stanowił bioetanol komponowany z benzyną, zaś 172 tys. ton estry mieszane z olejem napędowym. Pozostałą część ich produkcji stanowił czysty olej roślinny nieznajdujący zastosowania na rynku paliwowym.

Z tej ilości wytworzonego biokomponentu 241 tys. ton znalazło nabywców na krajowym rynku. Było to odpowiednio 26 tys. ton bioetanolu oraz 167 tys. ton estrów. URE nie odnotował w swoich statystykach żadnej sprzedaży biokomponentów na rynki zagraniczne, co było normą również w poprzednich latach.

W porównaniu z rokiem 2008 z oczywistych względów rynek zanotował znaczący wzrost. W pierwszym półroczu ubiegłego roku łączna produkcja biokomponentów w Polsce wyniosła 165 tys. ton, zaś sprzedaż krajowa 146 tys. ton. Pozostałe niemal 20 tys. ton biododatków trafiło poza granice kraju. Co interesujące, wzrost ten dotyczy de facto tylko rynku estrów metylowych. Produkcja bioetanolu w I półroczu 2008 r. była tylko o 3 tys. ton niższa od tegorocznej, zaś sprzedaż na rynek krajowy aż o 10 tys. ton wyższa. Wiąże się to ze wspomnianą już rosnącą sprzedażą biopaliw na bazie oleju napędowego oraz ogólną tendencją w kierunku dieselizacji rynku paliw.

W całym 2008 roku produkcja biokomponentów wyniosła 385 tys. ton, zaś sprzedaż 303 tys. ton. Jeśli tempo wzrostu zanotowane w I półroczu zostałoby utrzymane do końca roku, łączna produkcja biokomponentów może wynieść 630 tys. ton, a sprzedaż krajowa ok. 500 tys. ton.

Wciąż jest to jednak zaledwie połowa łącznych mocy produkcyjnych polskich zakładów produkujących biokomponenty do produkcji biopaliw. Według rejestru prowadzonego i na bieżąco aktualizowanego przez Agencję Rynku Rolnego krajowi wytwórcy dysponują obecnie instalacjami pozwalającymi na roczne wyprodukowanie 725 mln litrów bioetanolu oraz ponad 760 mln litrów estrów. Po przeliczeniu daje to mniej więcej 560 tys. ton bioetanolu oraz około 630 tys. ton estrów.

Problemu nie powinno być również z podażą surowca do produkcji estrów. W związku z wysokimi plonami rzepaku, które mogą sięgnąć nawet 3 t/ha, tegoroczne zbiory zapowiadają się rekordowo. W województwach południowych i Wielkopolsce plony są nawet o 25 proc. wyższe niż w roku ubiegłym. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO) szacuje zbiory 2009 roku na poziomie 2,250 mln ton. Ponadto rzepak z tegorocznych dostaw cechuje się dobrą jakością. Nasiona są duże i dobrze wykształcone. Zwłaszcza surowiec z województw południowych i Wielkopolski ma dużą masę tysiąca nasion.

Mimo że zdolności produkcyjne krajowego przemysłu olejarskiego wynoszą obecnie ponad 3,2 mln ton nasion rocznie, to aktualny przerób w kraju PSPO szacuje na poziomie ok. 2,1 mln ton rzepaku. Poza tym, według szacunków stowarzyszenia, dla realizacji NCW w 2010 roku potrzebne będzie 1,5 mln ton nasion rzepaku.