Z rozmów DGP z bankami wynika, że większość zamierza wdrożyć opracowany przez Związek Banków Polskich zbiór dobrych praktyk przy sprzedaży produktów bancassurance. Jednak wczoraj na pytanie, czy odpowiednie regulacje zostały już wprowadzone, dostaliśmy niewiele jasnych odpowiedzi.

Największe instytucje finansowe, czyli PKO BP i Pekao oraz BZ WBK, po prostu nie odpowiedziały na nasze pytania. Bardziej rozmowni byli przedstawiciele banków, które praktyki zapisane w rekomendacji stosowały wcześniej.

– Większość rekomendowanych praktyk od dłuższego czasu stosowana jest przez Citi Handlowy, pozostałe już wprowadziliśmy – deklaruje Dorota Szostek z biura prasowego Citibanku Handlowego.

Zalecenia ZBP spełnia także GE Money Bank.

– Dokumentacja spełnia standardy rekomendacji, zawiera wszystkie wymagane elementy. Procesy sprzedaży dostosowaliśmy do wymogów rekomendacji. Umożliwiamy klientom rezygnację z ubezpieczenia w dowolnym czasie, zwracamy koszty za niewykorzystany okres ochrony bez żadnych opłat manipulacyjnych. Ponadto monitorujemy reklamacje klientów i badamy przyczyny odmów świadczeń – wymienia Aleksandra Kwiatkowska, rzecznik banku.

Potwierdzającą odpowiedź otrzymaliśmy także od Santander Banku i MultiBanku, a mBank stwierdził, że w naszym głębokim przekonaniu spełniamy wymagania postawione przez ZBP. Większość zaleceń wprowadził także ING Bank. Kredyt Bank część zaleceń wprowadził już teraz, a resztę zamierza implementować na początku przyszłego roku.

To, czy banki wprowadzą zalecenia Związku Banków Polskich oraz jak będą je realizowały w praktyce, ma spore znaczenie dla całego sektora. W przypadku gdyby obecna zła sytuacja klientów nie uległa zmianie, do gry wkroczy Komisja Nadzoru Finansowego. Zdecyduje o tym analiza skarg trafiających do arbitra bankowego. Jeśli okaże się, że klienci nadal skarżą się na praktyki banków przy sprzedaży polis ubezpieczeniowych dodawanych do produktów bankowych, KNF zamierza wprowadzić tzw. twarde regulacje. Propozycje takich uregulowań pojawiły się w lipcu tego roku. Nadzór chciałby oprócz zasad przewidzianych przez rekomendację wprowadzić też obowiązek uzyskiwania każdorazowo zgody na objęcie ubezpieczeniem (nawet jeśli byłoby ono dodawane gratis, np. do karty czy konta) czy prawo do indywidualnej kontynuacji umowy, po jej wypowiedzeniu przez bank.

Komisję będzie też wspierał rzecznik ubezpieczonych.

– Jeśli liczba skarg na ubezpieczenia powiązane z produktami bankowymi nie zacznie spadać, rozważymy złożenie wniosku do ministra finansów o wprowadzenie przepisów powszechnie obowiązujących, które pomogą wyeliminować nieprawidłowości godzące w interesy konsumentów – mówi Aleksander Daszewski, rzecznik ubezpieczonych.

Po I półroczu takich skarg było 154, czyli 3,7 proc. ogółu. Jeszcze na koniec ubiegłego roku stanowiły one 2,9 proc. skarg (218 przypadków), a w 2007 roku było ich mniej niż po pierwszych sześciu miesiącach tego roku – 144 (2,1 proc. udziału).

O czym bank powinien poinformować

● czy klient przystępuje do umowy grupowej, czy jest obejmowany ochroną w ramach polisy zawartej przez bank

● czy objęcie ochroną jest wymagane przez bank

● zakres ochrony, suma ubezpieczenia, okres ochrony

● obowiązki ubezpieczonego

● wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

● koszty ochrony ponoszone przez ubezpieczonego

informacje o prawie do rezygnacji z ochrony, oraz jej skutkach

● sposób i tryb zgłaszania reklamacji i roszczeń

● kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia

Źródło: Zbiór dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

Jakie prawa mają kupujący polisy w banku*

● Bank odpowiada za objęcie ubezpieczeniem klienta, któremu sprzedał polisę, mimo że np. z racji wieku nie powinien zawierać z nim umowy

● Bank ma zwracać składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia, np. w razie wcześniejszej spłaty kredytu

● Bank ma przypominać klientowi o jego uprawnieniach, wynikających z objęcia ubezpieczeniem nawet wtedy, kiedy klient na nie się nie powołuje

● Banki ma weryfikować decyzje ubezpieczycieli o odmowie wypłaty odszkodowania i analizować uzasadnienia decyzji oraz wspierać klienta w relacjach z ubezpieczycielem

● Niejednoznaczne sformułowania umów są interpretowane na korzyść klientów

● Bank ma doręczać lub udostępniać warunki ubezpieczenia, żeby klient mógł zapoznać się ze szczegółowymi informacjami

● Klient musi mieć prawo do rezygnacji z umowy, ale jeśli polisa jest łączona z kredytem, musi dostarczyć inne zabezpieczenie

● Bank musi uzyskać zgodę klienta na objęcie go ochroną ubezpieczeniową, ale tylko w przypadku gdy ubezpieczenie wiąże się z dodatkowymi opłatami dla klienta.

*Na podstawie zbioru dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi, zalecanych przez Związek Banków Polskich