Tym samym, zdaniem RPP, "pod znakiem zapytania stoi" także wypełnienie przez Polskę zobowiązań nałożonych przez Radę UE w ramach procedury nadmiernego deficytu (EDP), zgodnie z którymi do 2012 r. deficyt powinien zostać obniżony poniżej 3 proc. PKB. Rada UE rekomendowała przy tym, aby niezbędne dostosowania fiskalne rozpoczęły się w 2010 r. i skala redukcji deficytu strukturalnego do 2012 r. wynosiła średniorocznie nie mniej niż 1,25 pkt proc. PKB.

Jednak według RPP przedstawiony przez rząd projekt Ustawy budżetowej nie przewiduje działań ograniczających strukturalną nierównowagę w finansach publicznych.

Dług przekroczy próg 55 proc. w 2011 roku

Jeśli nawet rządowi uda się utrzymać relację długu publicznego do PKB na zakładanym poziomie minimalnie poniżej 55 proc., istnieje "poważne zagrożenie", że próg ten zostanie przekroczony w kolejnym roku - napisała Rada Polityki Pieniężnej w opinii.

"Prognozy rządowe przewidują, że relacja długu publicznego na koniec 2010 r. będzie minimalnie niższa od 55 proc. PKB. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, osiągnięcie tego celu uwarunkowane jest uzyskaniem wyjątkowo wysokich przychodów z prywatyzacji, które z natury mają charakter jednorazowy i których realizacja na planowanym poziomie obarczona jest dużym ryzykiem" - głosi opinia Rady.

Zdaniem RPP, kolejnym istotnym ryzykiem dla przekroczenia progów ostrożnościowych jest osłabienie kursu złotego, zaś jego "ewentualne umocnienie" również może nie powstrzymać narastania długu w sposób trwały.