Program Operacyjny Kapitał Ludzki oferuje 11,4 mld euro na rozwój zasobów ludzkich. Ponad 2 mld euro z tej kwoty zostanie wydane do 2013 roku na zwiększenie zatrudnienia oraz aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce, aby w 2010 roku te środki trafiały do grup o najniższym wskaźniku aktywizacji zawodowej: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób starszych. Wsparcie ma być bardziej niż dotychczas zróżnicowane geograficznie. Szkolenia będą dostępne nie tylko dla mieszkańców dużych miast. O tym, jak unijna pomoc będzie dystrybuowana w regionach, zdecydują instytucje regionalnie wdrażające Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Województwa do 24 listopada mają zdecydować, za co w przyszłorocznych konkursach będą premiować firmy ubiegające się o dotacje na szkolenia, przyznając im dodatkowe punkty za spełnienie tzw. kryteriów strategicznych.

Dotacje na szkolenia

O dotacje na projekty szkoleniowe aktywizujące bezrobotnych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych i powiatowych urzędów pracy. Najczęściej w konkursach startują specjalizujące się w tym segmencie rynku firmy szkoleniowe. Najpopularniejszą formą wsparcia są szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Firmy, które otrzymają unijną dotację, mogą organizować dla osób bezrobotnych warsztaty z zakresu technik aktywnego jej poszukiwania oraz nabywania kompetencji kluczowych, oferować im wsparcie psychologiczno-doradcze, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. W ramach projektów możliwa jest również identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, poprzez tworzenie dla nich indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.

Premiowana mobilność

Ze środków EFS wspierany jest też wolontariat, a także wszelkie inicjatywy na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez pracy. Możliwe jest dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania. Uczestnikom takich projektów można wypłacić jednorazowy dodatek relokacyjny, jeśli w wyniku udzielonego wsparcia szkoleniowo-doradczego uzyskali zatrudnienie powyżej 50 km od miejsca zamieszkania. Oferowane wsparcie ma wspomóc osoby pozostające bez zatrudnienia w szukaniu zatrudnienia lub w uzyskaniu silniejszej pozycji zawodowej. Efektem szkoleń powinno być nie tylko pozyskanie wiedzy, nowych kwalifikacji oraz umiejętności (np. obsługi komputera), ale także wzrost samooceny.

Dokąd po dotację

O dotacje na projekty aktywizujące bezrobotnych można się ubiegać w instytucjach wskazanych przez samorząd województwa. W zależności od regionu są to urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy lub inne jednostki. 2,3 mld euro w latach 2007 – 2013 jest przeznaczonych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na inicjatywy wspierające rynek pracy