W 2010 roku beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą mogli skorzystać z kolejnych ułatwień w korzystaniu z unijnych funduszy na szkolenia – zapowiedział podczas redakcyjnej debaty w DGP Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Już od stycznia MRR zamierza wprowadzić uproszczone procedury: kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe. KE dopuściła możliwość rozliczania wydatków do kwoty 50 tys. euro bez konieczności przedstawiania dowodów księgowych. Ministerstwo zamierza analogiczne rozwiązanie zastosować od stycznia 2010 r. na razie pilotażowo w ramach działań 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL, czyli tzw. małych grantów na inicjatywy lokalne.

Kosztów pewnych standardowych komponentów projektu beneficjent nie będzie musiał rozliczać na podstawie faktur i wykazywać ich w dokumentach. Będzie mógł rozliczyć je za pomocą ustalonych stawek jednostkowych, ponieważ do każdej z tych usług będzie przypisana standardowa cena. Właśnie przy rozliczaniu wydatków jest popełnianych najwięcej pomyłek formalnych, które wydłużają rozliczenia. Poprawne rozliczenie poprzedniej transzy jest warunkiem uzyskania następnej transzy zaliczki.

Kolejnym uproszczeniem będzie zmiana metodologii obliczania tzw. kosztów pośrednich, czyli wydatków związanych z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu. Do tej pory instytucje pośredniczące wymagały od beneficjentów opracowania własnej metodologii liczenia tych kosztów. MRR planuje uprościć proces rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem poprzez zastosowanie stałych stawek. Beneficjentów czeka też zmiana w zakresie kosztów zarządzania projektem. Nie będzie już można ich dowolnie ustalać, ponieważ zostaną ograniczone limitem.