Innowacyjność stanowi jeden z głównych filarów niemal każdej narodowej strategii rozwoju. Również regionalne dokumenty planistyczne definiują swoje cele i działania w tymże kierunku. Od 2008 r. każde polskie województwo posiada własną regionalną strategię innowacji. Mnożą się krajowe i rządowe programy zorientowane na stymulację procesów innowacyjnych, a instytucje wspierające rozwój innowacyjności powstają jak grzyby po deszczu. Niemal każda konferencja naukowa, sympozjum gospodarcze, czy też wystąpienie polityczne zawiera w sobie apel o rozbudowę potencjału innowatorskiego. Nie znajdziemy na to wezwanie jednak odpowiedzi bez dostarczenia przedsiębiorstwom wysokich kompetencji, bazy naukowo – badawczej, transferu technologii, fachowej wiedzy i kadr. To tylko niektóre z wyznaczników innowacyjności. Przy czym ich zapewnienie jest zdeterminowane przez czynnik najważniejszy – KAPITAŁ. To on pozwala sfinansować cały warsztat, wymagany do rozwoju innowacji.

W jaki sposób zdobyć środki na wyzwanie współczesnych czasów jakim stała się INNOWACYJNOŚĆ? Otóż rynek NewConnect, fundusze kapitału zalążkowego Seed Capital, fundusze Venture Capital, dotacje unijne, subwencje krajowe, to tylko niektóre sposoby finansowego wspierania procesów innowacyjnych w Polsce. Spośród dostępnych na rynku instrumentów każdy innowatorski przedsiębiorca może wybrać najlepsze rozwiązanie na wdrożenie swojego pomysłu.

Fundusze unijne

Fundusze Unijne dają ogromną szansę na rozwój innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach. Od 2004 roku środki z Brukseli w połączeniu z polskim wkładem publicznym, umożliwiają współfinansowanie inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia, na których samodzielną realizację przedsiębiorcy bardzo często nie mogliby sobie pozwolić. Z funduszy strukturalnych UE, które przyznano Polsce na lata 2007 – 2013, ponad 8 mld euro przeznaczone jest dla firm stawiających na innowacyjność. Dotacje na działalność badawczo – rozwojową sektora prywatnego przyznawane są głównie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) jak i 7 Programu Ramowego.