Przychody ze sprzedaży wyniosły w analizowanym okresie 702 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 29% względem III kw. roku ubiegłego. Spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie 66,1 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to 57,8 mln zł. Odnotowane przez spółkę rezultaty we wszystkich segmentach działalności świadczą o kontynuacji rozwoju budowlanej spółki wspieranego wchodzeniem PBG w nowe obszary działalności takie jak budowa dróg czy stadionów.

Oczekiwania inwestorów wobec spółki były nieco wyższe. Konsensus rynkowy kształtował się na poziomie 41,1 mln zł zysku netto. Ponadto rynek oczekiwał wyższych przychodów za III kw. sięgających nawet 800 mln zł oraz zysku operacyjnego na poziomie 69,5 mln zł. Analizując wyniki za III kw. oraz porównując je z wynikami wypracowanymi w III kw. roku ubiegłego można zauważyć nieznaczny spadek rentowności na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat. Spółka odnotowała w III kw. względem analogicznego okresu roku ubiegłego spadek rentowności brutto sprzedaży z 15% do 12,9% oraz spadek rentowności netto z 6,4% do 5,5%. Największy wpływ na wypracowanie niższych marż miały niekorzystne kontrakty realizowane kontrakty jednostek z Grupy Kapitałowej. Dodatkowo na poziomie netto na poziom marż negatywnie wpływają rosnące koszty finansowe. Główny wpływ na poziom generowanych przez spółkę przychodów miał segment gazu ziemnego i ropy naftowej, którego udział w przychodach sięgnął w III kw. br. 38%. Drugi z udziałem w przychodach na poziomie 30% jest segment budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Na wynikach spółki w III kw. tego roku nie zaciążyła sezonowość, której wpływ może być widoczny w wynikach spółki za kolejny kwartał. Niskie temperatury utrudniają wykonie prac ziemnych oraz montażowych i w konsekwencji negatywnie wpływają na poziom osiąganych przez spółkę przychodów ze sprzedaży. Z tego względu strategia spółki preferuje pozyskiwanie kontraktów o wysokiej wartości jednostkowej, które zapewniają w miarę równomierne rozłożenie przychodów z działalności operacyjnej w trakcie roku obrotowego. W tym kontekście pozytywnie ocenić należy stan portfela zamówień spółki. Wartość podpisanych kontraktów według stanu na początek października wynosiła 5,3 mld zł, z czego 1,15 przypada do realizacji w bieżącym roku a pozostałe kontrakty będą realizowane w latach 2010 i 2011. Dodatkowo w chwili obecnej grupa PBG rywalizuje o kolejny pakiet kontraktów o łącznej wartości 9 mld zł.

Spółka odnotowała wzrost kosztu własnego sprzedaży z poziomu 461,48 mln zł w III kw. roku ubiegłego 611,55 mln w III kw. tego roku. Udział kosztów zmiennych spadł w okresie trzech miesięcy tego roku do 84,6% względem 85,6% rok wcześniej. Grupa PBG zdołała osiągnąć nieznaczne oszczędności na poziomie kosztów ogólnych zarządu które spadły do 23 mln zł w III kw. tego roku z 27,64 mln zł analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka w III kw. tego roku poniosła koszty finansowe w wysokości 43,1 mln zł. Na tę kwotę złożyły się obok odsetek i prowizji z tytułu kredytów bankowych (25,9 mln zł), także odsetki z wyemitowanych we wrześniu 2009 obligacji (11,5 mln zł) oraz ujemne różnice kursowe (3,3 mln zł). Spółka zdołała utrzymać dyscyplinę po stronie kosztów, które rosną proporcjonalnie do wzrostu wolumenu sprzedaży.

Analizowany raport spotkał się z chłodnym przyjęciem inwestorów, którzy najwidoczniej oczekiwali wyższej dynamiki wzrostu przede wszystkim po stronie przychodów. Wyniki w kolejnym kwartale będą zależały od stopnia realizacji rozpoczętych projektów, poszerzenia portfela zamówień spółki oraz czynników pogodowych. W warunkach poprawy klimatu na warszawskim parkiecie ( indeks największych spółek zyskiwał przed południem ponad 2%), walory spółki zachowywały się słabiej od rynku i traciły niespełna 1% zniżkując do 218,0 zł przy dość skromnym obrocie sięgającym o godz. 12.00 1,74 mln zł.