Program skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki.

W latach 2007-2013 przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz administracja publiczna uzyskają wsparcie przekraczające 9,71 mld euro.

Naukowcy też skorzystają

Fundusze zostały podzielone na dziewięć tzw. osi priorytetowych, czyli priorytetów.

Celem osi 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych (B+R) uznanych za najważniejsze dla rozwoju kraju. Wśród zadań wymienia się wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. Szansę dostaną młodzi pracownicy nauki, bo dofinansowane będą projekty realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce.

Realizacja zadań zapisanych w osi priorytetowej 2 przewiduje wzrost konkurencyjności nauki dzięki modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce. Planuje się rozwój ośrodków o wysokim potencjale poprzez dofinansowanie rozwoju ich infrastruktury badawczej.