Celem konferencji – organizowanej oraz współfinansowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej – jest popularyzacja funduszy unijnych dla energetyki wśród potencjalnych beneficjentów, zachęcenie ich do korzystania z dostępnych możliwości wsparcia na rzecz rozwoju tego strategicznego dla kraju sektora gospodarki. Chodzi również o wymianę doświadczeń, poglądów, identyfikowanie problemów i potrzeb, jakie dotychczas zdiagnozowano w kontekście wykorzystywania funduszy UE w obszarze energetyki oraz wyznaczenie kierunków przyszłych działań w celu usprawnienia pozyskiwania funduszy w obecnej perspektywie finansowej i w kolejnych.

Połączone siły

Konferencja skierowana jest do wszystkich beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy unijnych w obszarze energetyki w naszym kraju.

Udział w niej wezmą przedstawiciele:

● przedsiębiorstw energetycznych z obszaru elektroenergetyki, ciepłownictwa, gazownictwa, energetyki odnawialnej, sektora paliwowego

● jednostek samorządu terytorialnego

● jednostek naukowych i naukowo-badawczych

● organizacji, których działalność przyczynia się do unowocześniania i rozwoju sektora energetycznego w Polsce.

Szanse i wyzwania

Okres budżetowy 2007-2013 jest pierwszym w historii naszego członkostwa w UE, który umożliwia uzyskanie potrzebnych dotacji unijnych. Dla branży energetycznej jest zarazem szansą, jak i ogromnym wyzwaniem, gdyż projekty energetyczne to skomplikowane i wieloletnie przedsięwzięcia, które po osadzeniu w procedurach unijnych dotacji stają się poligonem, na którym nietrudno o porażkę. Dlatego tak ważna jest wiedza i świadomość tych trudności u wszystkich uczestników tych procedur (beneficjentów i instytucji), wzajemne zrozumienie, wsparcie oraz wdrażanie wypracowanych rozwiązań i wytyczonych kierunków w życie.

Ważne

więcej informacji www.funduszedlaenergetyki.pl, www.ptpiree.pl