Jak firma, która zmienia np. sprzęt komputerowy, może pozbyć się starych urządzeń – gdzie może je oddać i czy może to zrobić bezpłatnie?

Firmy, które chcą pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mają prawo bezpłatnie oddać go u sprzedawców detalicznych lub hurtowych, od których dokonują zakupu nowych urządzeń w ilości nie większej niż nowo nabywany sprzęt. Drugą z możliwości jest oddanie zużytych urządzeń do punktu zbierania. Ustawa nie zabrania w takim wypadku pobrania opłaty za przyjęcie sprzętu innego niż pochodzący z gospodarstw domowych. Potwierdzeniem przekazania zużytego sprzętu jest karta przekazania odpadu, którą wypełnia użytkownik, zwracając wyeksploatowany sprzęt. Kartę należy przechowywać w ewidencji. Po nowelizacji ustawy, od 1 stycznia, zużyty sprzęt można oddać również do punktu skupu złomu, który jest zarejestrowany w GIOŚ i ma pozwolenie na zbieranie tego rodzaju odpadów, a w przypadku naprawy do punktu serwisowego.

W kwestii pozbywania się zużytego oświetlenia obowiązują te same zasady. Należy podkreślić, że firma, dla własnego bezpieczeństwa, powinna mieć kartę przekazania odpadów, potwierdzającą odbiór zużytego sprzętu.

Wspomniał pan o skupach złomu. Zgodnie z nowymi przepisami muszą się one zarejestrować w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Jednak nie wszystkie firmy tego typu wiedzą o nowych obowiązkach. Co grozi za taką niewiedzę?

Firmy złomiarskie, które przyjmują elektrośmieci, muszą figurować w rejestrze zbierających w GIOŚ i prowadzić stosowną dokumentację. Nie mogą traktować zużytych pralek, lodówek ani zmywarek jako złom i rozbierać ich na części, nie posiadając odpowiednich warunków technicznych i zezwoleń. Zebrany sprzęt musi zostać przekazany do specjalistycznych zakładów przetwarzania, co gwarantuje ich prawidłowe i bezpieczne przetworzenie. Za brak rejestracji w GIOŚ i nielegalną działalność przetwórczą wyznaczono karę od 5 tys. do 500 tys. zł.

Wprowadzający sprzęt, niezrzeszeni w organizacjach odzysku, zobligowani są do prowadzenia ekoedukacji samodzielnie na poziomie minimum 0,1 proc. swoich przychodów. Jak mogą oni realizować ten obowiązek?

Producenci i importerzy sprzętu, którzy nie współpracują z organizacją odzysku, muszą we własnym zakresie prowadzić publiczne kampanie edukacyjne popularyzujące prawidłowe postępowanie z elektrośmieciami. Działania te powinny mieć na celu podnoszenie świadomości konsumentów. Mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych, podczas konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym – ustawa reguluje w szczegółach zakres i charakter tych działań. Jeżeli firmy nie są w stanie wywiązać się z tego obowiązku, mogą przekazać pieniądze na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do 30 czerwca roku następnego za rok poprzedni.