NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w październiku 2,5 proc. w ujęciu rocznym wobec 2,7 proc. we wrześniu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,8 proc. w październiku wobec 3,8 proc. we wrześniu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,4 proc. w październiku wobec 3,6 proc. we wrześniu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w październiku wyniósł 3,1 proc. rok do roku wobec 3,4 proc. miesiąc wcześniej.

Od marca br. NBP publikuje cztery miary inflacji bazowej: inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (eliminuje ceny, które nie są kształtowane przez mechanizmy rynkowe, lecz podlegają różnego rodzaju regulacjom), inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych (powstaje poprzez wyłączenie wpływu cen najbardziej zaburzonych, czyli szczególnie wrażliwych na różnego rodzaju szoki popytowe i podażowe), inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii (eliminuje ceny dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe) oraz 15 proc. średnia obcięta (średnia ważona na zbiorze grup cen, których wagi skumulowane - odpowiadające uprzednio posortowanym rosnąco wskaźnikom cen - są większe niż 15 proc. i mniejsze niż 85 proc.).

Dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało inflacji bazowej na średnim poziomie 2,85 proc. w październiku. Szacunki ekspertów mieściły się w przedziale 2,8 proc. do 2,9 proc..