Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów nie oczekiwał poluzowania obecnie obowiązujących parametrów polityki pieniężnej w tym roku. Zdaniem większości, kolejnym krokiem Rady - ale już w nowym składzie - będą podwyżki stóp procentowych w okolicach połowy 2010 r., choć część z nich nie wyklucza stabilizacji stóp na obecnym poziome przez cały przyszły rok. Kadencja członków obecnej RPP upływa w styczniu i lutym 2010 r. W listopadzie nastąpiła pierwsza - od lutego 2006 r. - 25 pkt. obniżka stóp procentowych, a grudzień, styczeń, luty, marzec oraz czerwiec przyniosły kolejne cięcia i obecnie główna stopa wynosi 3,50 proc. W maju Rada RPP obniżyła natomiast stopę rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt. proc. z 3,5 proc. do 3,0 proc. Decyzja ta obowiązuje od 30 czerwca 2009 r.

"W październiku br. roczna inflacja CPI obniżyła się do 3,1 proc., do czego przyczynił się przede wszystkim spadek rocznej dynamiki cen żywności i energii. Jednocześnie inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii utrzymała się na niezmienionym poziomie. Utrzymywanie się relatywnie wysokiego poziomu inflacji bazowej oznacza, że dotychczasowe osłabienie popytu nie w pełni zneutralizowało wzrost cen regulowanych i wcześniejszej deprecjacji kursu walutowego" - głosi komunikat. W ocenie Rady, w najbliższym okresie roczny wskaźnik CPI może przejściowo wzrosnąć ze względu na dodatni efekt bazy związany z silnym spadkiem cen paliw pod koniec 2008 r. W kolejnych kwartałach oczekiwane jest jednak istotne obniżenie rocznego wskaźnika CPI. "Przyczynią się przede wszystkim ujemne efekty bazy związane z silnym wzrostem cen administrowanych i cen żywności na początku 2009 r. W kierunku obniżenia inflacji będą oddziaływać także: niska presja popytowa, ograniczenie tempa wzrostu kosztów pracy oraz dotychczasowa aprecjacja złotego. Spadek inflacji w 2010 r. może być natomiast ograniczany przez wzrost cen surowców na rynkach światowych oraz podwyżki podatków i cen administrowanych" - czytamy w komunikacie.

Rada nadal ocenia prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniżej lub powyżej celu inflacyjnego za zbliżone, co oznacza podtrzymanie ubiegłomiesięcznej decyzji o przyjęciu neutralnego nastawienia w polityce monetarnej. RPP na posiedzeniu zajęła się również oceną sytuacji zewnętrznej i krajowej. W jej ocenie w gospodarce światowej pojawiają się kolejne sygnały ożywienia. Po kilku kwartałach spadku, w III kw. br. nastąpił wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych i strefie euro. Jednocześnie utrzymał się silny wzrost aktywności w największych gospodarkach wschodzących. Do ożywienia aktywności na świecie w dużym stopniu przyczynia się ekspansywna polityka makroekonomiczna, w tym przede wszystkim fiskalne pakiety stymulacyjne.

"Ostatnie informacje dotyczące polskiej gospodarki, w tym dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, a także dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw wskazują na poprawę aktywności gospodarczej w III kw. br. Utrzymuje się jednak niekorzystna sytuacja na rynku pracy, w szczególności nadal rośnie bezrobocie. W dalszym ciągu zmniejsza się akcja kredytowa w sektorze przedsiębiorstw oraz utrzymuje się niski wzrost kredytu dla sektora gospodarstw domowych" - uważa RPP.