Podobne dotacje są także dostępne w regionalnych programach i operacyjnych.

Jednym z ciekawszych rodzajów wsparcia, którymi dysponuje agencja w latach 2007 – 2013, są dotacje dla projektów wspierające powstawanie firm innowacyjnych.

Naukowcy też pomogą

Mają one polegać na zidentyfikowaniu innowacyjnych projektów gospodarczych i stworzeniu dla nich korzystnych warunków rozwoju. W jego realizację będą zaangażowane środowiska naukowe. W drodze konkursu zostaną wybrane podmioty, które pomogą przedsiębiorcom lub kandydatom na przedsiębiorców w rozpoczęciu i rozwinięciu biznesu. Wybrane organizacje sfinansują część kosztów nowej działalności gospodarczej w czasie jej inkubacji, a także będą inwestowały w nowo utworzone przedsiębiorstwa (w formie objęcia udziałów).

Adresatami programu są nowo powstałe firmy oraz instytucje, które wspierają powstawanie innowacyjnych biznesów, np. inkubatory biznesu, centra transferu technologii i innowacji, parki naukowo-technologiczne.

Kolejnym działaniem, które ma wzmocnić potencjał polskiej gospodarki i wpłynąć na jej konkurencyjność, jest tworzenie powiązań kooperacyjnych firm (tzw. klastrów). PARP będzie wspomagać budowanie systemów współpracy między firmami. Projekt ma zachęcić firmy do tworzenia klastrów i ułatwić organizację współpracy, szczególnie w zakresie zarządzania strukturą organizacyjną, przygotowania wspólnych planów rozwoju, wspólnych inwestycji, działań marketingowych.

Agencja będzie zaangażowana w tworzenie sieci instytucji otoczenia biznesu o charakterze proinnowacyjnym. Głównym założeniem programu jest ułatwienie firmom dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych na terenie całego kraju. PARP będzie pomagać przy budowie i rozwoju sieci instytucji wspierających biznes. Sieci te mogą mieć zasięg krajowy i międzynarodowy.