Po 2008 roku, który zdominowany był przez spadki na giełdach, rok 2009 przyniósł poprawę nastrojów wśród inwestorów. W ciągu całego 2009 roku na wartości zyskały wszystkie indeksy giełdowe. Na giełdzie coraz częściej pojawiał się kolor zielony, a w ślad za tym poprawiały się wyniki otwartych funduszy emerytalnych. Od marca średnia wartość jednostki rozrachunkowej z miesiąca na miesiąc zaczęła odnotowywać dodatnie stopy zwrotu.

Indeks 20 największych i najbardziej płynnych spółek WIG20 wzrósł o +33,5%, do 23 88,72 pkt, a indeks szerokiego rynku WIG o +46,9%, do 39 985,99 pkt. Największe zyski zapewniły inwestorom indeksy spółek małych i średnich - sWIG80 zyskał na wartości +61,9%, a mWIG40 +55,2%.

Dodatnią stopą zwrotu miniony rok zakończyły także wszystkie indeksy branżowe, przy czym indeksy WIG-spożywczy i WIG-deweloperzy w minionym roku dały inwestorom szansę na największe na świecie zyski, wypracowując odpowiednio +126,2% oraz +124,8%. Spośród monitorowanych przez nas głównych indeksów giełd zagranicznych więcej można było zarobić inwestując tylko w ramach indeksu największych spółek notowanych w Moskwie (RTS), który w ciągu roku zyskał na wartości +128,6%.

>>> Czytaj też: Większość wylosowanych klientów jest zadowolona z wyników OFE

Rok 2009 umocnił pozycję polskiej giełdy jako dynamicznie rozwijającego się rynku. Chodzi między innymi o takie najważniejsze wydarzenia mijającego roku jak debiut Polskiej Grupy Energetycznej poprzedzony największą ofertą w Europie oraz nowa emisja akcji Banku PKO BP. Ważnym wydarzeniem było także uruchomienie Catalyst, pierwszego w Polsce i jedynego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowanego rynku obligacji.

Wzrostom na polskiej giełdzie towarzyszył spadek rentowności obligacji. Indeks papierów dłużnych IROS, mierzący stopy zwrotu benchmarkowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym wzrósł w całym roku o +4% (wobec +8,95% w 2008 roku). Największą zwyżkę w ciągu 2009 roku odnotowały 2-latki - wskaźnik IROS-2, czyli subindeks obligacji dwuletnich, wzrósł w tym czasie o +6,44%. Indeks obligacji o dłuższym terminie do wykupu: IROS-5 zyskał na wartości +4,15%. Najmniej zyskały papiery wartościowe o dłuższym terminie do wykupu - wskaźnik IROS-10, czyli subindeks obligacji dziesięcioletnich, wzrósł o +1,49%.

>>> Czytaj też: W grudniu liczba uczestników OFE wzrosła do 14,37 mln

Najwięcej powodów do zadowolenia mają uczestnicy OFE Polsat, który wraz z pierwszymi wzrostami na giełdach i ożywieniem na parkietach dzięki najwyższemu zaangażowaniu w akcjach starał się – jak widać skutecznie – odrobić ubiegłoroczne straty (w roku 2008 z wynikiem o -4 pkt proc. gorszym od średniej zajmował bowiem ostatnią pozycję pod względem stopy zwrotu). Z dobrego wyboru OFE mogą cieszyć się również członkowie Generali OFE, PKO BP Bankowy OFE oraz Amplico OFE.

Wymienione fundusze w ubiegłym roku wypracowały zyski przewyższające średnią dla OFE, wyniosły one odpowiednio +20,7%, 15,5%, +14,8% oraz +14,5%.
W samym grudniu 2009 roku fundusze emerytalne średnio zarobiły dla swoich klientów +0,98%. W minionym miesiącu najlepiej, z wynikiem powyżej +1%, zainwestowali zarządzający OFE Polsat, Pekao OFE, ING OFE oraz Allianz Polska OFE. Wymienione fundusze, wraz z PKO BP Bankowy OFE, były podmiotami, które pokonały średni wynik dla OFE.