Paliwo gazowe uzyskane z surowców rolniczych może umożliwić opalanie biogazem, ale rozwój energetyki wykorzystującej energię biogazu hamują wysokie koszty przygotowania inwestycji i wysokie początkowe nakłady inwestycyjne. Utrudniony jest także dostęp do wiedzy o technologii. Skomplikowane są procedury związane z lokalizacją inwestycji.

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt Programu Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne. Przewidziano w nim ustanowienie systemu promującego i wspierającego produkcję biogazu rolniczego i wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

>>> CZYTAJ TEŻ: Polski rynek biogazu przyciągnie inwestorów z całej Europy

Z produktów ubocznych

Biogazem rolniczym nazywa się paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, pozostałości przemysłu rolno-spożywczego albo biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej. Zdaniem autorów projektu szansą na rozwój wykorzystania biogazu w Polsce jest duży potencjał energetyczny krajowego rolnictwa. Szacują nawet, że umożliwiłby on wytworzenie rocznie 5-6 mld m sześc. biogazu o parametrach jakościowych gazu zmiennego wysokometanowego.

Aby otrzymać taką ilość biogazu, należałoby wykorzystać w pierwszej kolejności produkty uboczne rolnictwa, płynne i stałe odchody zwierzęce oraz produkty uboczne i pozostałości przemysłu rolno-spożywczego. Równocześnie z wykorzystaniem tych surowców przewiduje się prowadzenie upraw roślinnych, określanych jako energetyczne, z przeznaczeniem na substrat dla biogazowni.

Przy okazji zostałby też rozwiązany problem odpadów organicznych. W procesach powstawania biogazu można będzie wykorzystywać składowane na terenach gospodarstw rolnych odpady – nawet stwarzające zagrożenie dla środowiska podczas składowania, takie jak gnojowica i gnojówka – co z kolei rozwiązałoby problemy związane z ich utylizacją.

Trzeba zmienić przepisy

Aby nastąpił szybki rozwój biogazowni rolniczych i zwiększyła się możliwość wykorzystywania biogazu, trzeba zmienić przepisy i odpowiednio dobrać bodźce ekonomiczne, które wpłyną na powstanie rynku usług i zaplecza technicznego dla instalacji biogazowych.

Inwestorzy, którzy planują budowę małych instalacji biogazowych, ograniczani są procedurami prawno-administracyjnymi związanymi z wdrażaniem technologii i lokalizacją instalacji. Dlatego trzeba przede wszystkim znowelizować prawo energetyczne i przepisy wykonawcze, ustawę o odpadach, ustawę o nawozach i nawożeniu, a także prawo ochrony środowiska.