ROZMOWA

KRZYSZTOF POLAK

Obecnie użytkujemy nieco ponad 7 proc. energii wytworzonej w źródłach odnawialnych (OZE). Jaką rolę powinny odgrywać środki publiczne w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce?

ARTUR MICHALSKI*

Do 2013 roku, zanim rozwinie się i okrzepnie w naszym kraju rynek urządzeń i usług na rzecz energetyki odnawialnej, większość inwestycji w tym zakresie będzie potrzebowała wsparcia środkami publicznymi. Obecnie rozwojowi energetyki odnawialnej sprzyja obowiązujące prawo, które daje energii wytworzonej w źródłach odnawialnych uprzywilejowany dostęp do sieci. To istotna zachęta dla wytwarzania i sprzedaży takiej energii. Inwestorzy mogą też liczyć na to, że ich przychodem – obok środków ze sprzedaży energii – będą wpływy ze sprzedaży zielonych certyfikatów. Równie ważną zachętą do inwestycji w tym zakresie jest możliwość częściowego ich sfinansowania z bezzwrotnych dotacji unijnych i krajowych oraz preferencyjnych kredytów. Fundusze europejskie dostępne są w dwóch działaniach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) – w Działaniu nr 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i 9,5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych. Do 2013 roku na inwestycje w OZE zarezerwowano w budżecie PO IiŚ 580,9 mln euro, a w ramach regionalnych programów operacyjnych 391,1 mln euro. Właściwe wykorzystanie tych środków pozwoli na stworzenie fundamentu pod dalszy rozwój energetyki odnawialnej. Realizacja takiego scenariusza wymaga jednak stałego podnoszenia wiedzy o OZE, zwłaszcza w samorządach, które są potencjalnymi inwestorami w tym zakresie.

>>> Czytaj też: Inwestuj w energię odnawialną za unijne pieniądze

A na jakie wsparcie środkami krajowymi mogą liczyć inwestorzy w OZE?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył 1,5 mld zł na rozwój energetyki odnawialnej do 2012 r. Osobną pulą środków na ten cel dysponuje 16 odrębnych i niezależnych od NFOŚiGW wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Ponadto Fundusz wspiera udzielanie pożyczek w bankach komercyjnych. NFOŚiGW proponuje preferencyjne pożyczki dla projektów powyżej 10 mln zł. Fundusze wojewódzkie udzielają pożyczek dla przedsięwzięć poniżej 10 mln zł, zaś małe inwestycje (poniżej 1 mln zł) mogą otrzymać preferencyjny kredyt bankowy, np. w Banku Ochrony Środowiska. Niestety, oprocentowanie tych pożyczek nie było dotychczas zbyt atrakcyjne, ale ma to się zmienić. Odsetki od pożyczki NFOŚiGW będą już w najbliższym naborze wynosić 0,5 proc. powyżej stopy WIBOR 3M, co oznacza, że zmniejszy się z 6 proc. do 4,76 proc. według obecnej stopy.