Zysk finansowy netto ukształtował się na poziomie 8,21 mld zł, a strata netto sięgnęła 1,21 mld zł. Zysk brutto spadł do 10,03 mld zł, a strata brutto sięgnęła 1,44 mld zł. "W okresie I-IX 2009 r. sektor bankowy osiągnął wyraźnie niższe wyniki finansowe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Na skutek wzrostu kosztów (głównie rezerw na kredyty zagrożone), przy spadku dochodów z działalności bankowej, wynik finansowy brutto obniżył się o 44,3 proc., a netto o 44,6 proc. Liczba banków, które poniosły stratę netto wzrosła z 17 do 23" - podał GUS.

>>> Czytaj też: Banki na giełdzie przyniosą mniejszy zysk

Łącznie przychody z działalności operacyjnej wyniosły 161 mld zł (o 23,5 proc. więcej niż przed rokiem). Na wartość przychodów z działalności operacyjnej wpłynęły przede wszystkim przychody z działalności bankowej, które wyniosły ponad 144,5 mld zł (wzrost o 19,5 proc. w ujęciu rocznym). Koszty działalności operacyjnej banków ogółem wyniosły 152,4 mld zł (wzrost o 32,6 proc. w skali roku). Dynamika kosztów była o 9,1 pkt proc. wyższa od dynamiki przychodów. Saldo rezerw i aktualizacji wartości zwiększyło się aż o 215 proc. za sprawą wzrostu tego salda w bankach komercyjnych o 220,7 proc., a w bankach spółdzielczych o 5,5 proc. Wynik działalności bankowej sektora osiągnął wartość 36,6 mld zł (o 0,7 proc. mniej w skali roku), na co złożyło się głównie saldo dochodów z odsetek (20,9 mld zł), prowizji (9,1 mld zł) oraz operacji finansowych (3,4 mld zł).

>>> Czytaj też: Brokerzy zarobili głównie na sprzedaży PKO BP i PGE

"Wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto sektora bankowego w okresie I-IX 2009 r. były wyraźnie niższe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (odpowiednio 5,3 proc. i 4,4 proc. wobec 11,8 proc. i 9,7 proc.). Wystąpił bowiem 23 procentowy przyrost przychodów przy 45-cio procentowym spadku wyniku finansowego" - podał GUS.

>>> Czytaj też: Sejm zgodził się na pomoc dla zagrożonych instytucji finansowych

Wartość kredytów ogółem wyniosła 646,0 mld zł, w tym udzielonych sektorowi niefinansowemu 627,5 mld zł. Znaczną część kredytów ogółem dla tego sektora stanowiły kredyty mieszkaniowe (37,0 proc., tj. o 4,3 pkt proc. więcej niż przed rokiem). W tej grupie klientów kredyty mieszkaniowe stanowiły 52,2 proc. ich wszystkich kredytów (48,3 proc. rok wcześniej). "Wzrost zadłużenia gospodarstw domowych ogółem do 404,5 mld zł (o 26,5 proc.) był w głównej mierze generowany efektywnym popytem na kredyty mieszkaniowe (211,0 mld zł, tj. o 36,6 proc. więcej niż przed rokiem). Uwzględnić jednak należy znaczny wzrost kursów walut obcych wobec złotego (m.in. franka szwajcarskiego o ok.+30 proc. w badanym okresie)" - podano w raporcie. Depozyty ogółem osiągnęły wartość 586,9 mld zł (wzrost o 13,5 proc.), w tym depozyty sektora niefinansowego 524,8 mld zł (wzrost o 13,7 proc. w skali roku).

>>> Czytaj też: Kredytobiorcy są dokładniej kontrolowani przez banki

"W okresie I-IX 2009 r., występująca w poprzednich okresach sprawozdawczych, tendencja do szybszego wzrostu akcji kredytowej niż bazy depozytowej, uległa spowolnieniu. Przyrost wartości kredytów dla sektora niefinansowego (18,5 proc.) był tylko o 4,8 pkt proc. większy od wzrostu wartości depozytów, w rezultacie czego wartość kredytów dla tego sektora była większa od wartości depozytów o 102,7 mld zł (wobec 68 mld zł rok wcześniej, 118 mld zł po I kwartale i 102 mld zł po I półroczu 2009 r.)" - podał GUS. W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej) i 578 banków spółdzielczych (o 1 mniej niż przed rokiem).