Jeśli nowa waluta zostanie wprowadzona w Polsce na podstawie odrębnej ustawy, zgodnie z którą w danym dniu euro zastąpi złotego we wszystkich zobowiązaniach, nasz akces do strefy euro nie wpłynie na stosunki pracy. – W kodeksie pracy nie ma bowiem przepisów, które np. zobowiązywałaby do wypłaty wynagrodzenia w złotych – mówi Katarzyna Grzybowska-Dworzecka, prawnik z Kancelarii Michałowski, Stefański Adwokaci.

Prawo pracy mówi o wynagrodzeniach, odszkodowaniach, świadczeniach, dodatkach, ale nie precyzuje waluty, w jakiej mają być one wypłacane. Nie będzie więc przeszkodą, aby np. od 1 stycznia 2012 r. płaca minimalna była określona w euro, a nie złotych. Podobnie w euro będzie można określić świadczenia, których wysokość zależy od płacy minimalnej, czyli np. odprawę z tytułu zwolnienia grupowego, minimalną wysokość odszkodowania za nierówne traktowanie w miejscu pracy lub dodatek za pracę w nocy.

Jeżeli zatem rząd przygotuje ustawę, dzięki której euro zastąpi złotego we wszystkich zobowiązaniach na obszarze Polski, pracodawcy będą musieli jedynie przeliczyć (według ustawowo określonego kurs) wynagrodzenia dotychczas wypłacane w złotym. Znacznie więcej obowiązków czeka ich, jeśli ustawa taka nie wejdzie w życie lub nie obejmie stosunków pracy. Jeśli na przykład same strony zobowiązań będą musiały je zmieniać ze względu na przyjęcie nowej waluty, firmy musiałyby wprowadzać zmiany do układów i regulaminów lub aneksy do umów o pracę. Zwłaszcza zmiana układów mogłaby przysporzyć wielu problemów. Zgodnie z kodeksem pracy wszelkie zmiany do układów wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych. Ich zawarcie musi być poprzedzone rokowaniami ze związkami zawodowymi.
– Dodatkowo podobnie jak same układy muszą być one zarejestrowane. Zmiana układu może być więc czasochłonna i kosztowna – mówi Rafał Kotys, prawnik z firmy Tomaszewski, Kotys – Doradztwo Prawne.

Podkreśla, że podjęcie rokowań w sprawie zmiany układu często wymaga też od pracodawcy zdolności negocjacyjnych. Przy okazji obowiązkowych zmian pracownicy mogą też domagać się lub wręcz uzależniać podjęcie rozmów od zgody pracodawcy na zmiany w innych przepisach układu, które są dla nich niekorzystne.
Również zmiana regulaminu wynagradzania wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla firm. Jego treść ustala pracodawca, ale jeśli w firmie działają związki zawodowe, musi on uzgodnić z nimi warunki wynagrodzenia. Obowiązek ten dotyczy również wprowadzania zmian do obowiązującego już regulaminu. Dodatkowo pracodawca musi poinformować pracowników o dokonanych modyfikacjach. 

Bez względu na sposób przyjęcia euro w Polsce jego wprowadzenie będzie na pewno korzystne dla Polaków, którzy podjęli pracę w krajach strefy euro. Nie będą bowiem musieli wymieniać zarobionych tam pieniędzy na złote.