"Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, po raz pierwszy od dłuższego czasu, było ujemne i wyniosło 372 mln euro. Złożyły się na nie: odpływ netto środków, o które zmniejszyły się kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (722 mln euro), odpływ netto środków z tytułu kredytów otrzymanych od inwestorów bezpośrednich (96 mln euro) oraz dodatnie reinwestowane zyski (446 mln euro)" - głosi komunikat.

W ujęciu 12-miesięcznym (XII 2008 - XI 2009) napływ BIZ wyniósł 8.020 mln euro (wobec 10.671 mln euro rok wcześniej), podał też NBP. Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 1.432 mln euro. "O wysokości tego salda zadecydował w głównej mierze napływ netto kapitału z tytułu pozostałych inwestycji" - podał NBP.

W listopadzie 2009 r. saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było dodatnie i wyniosło 606 mln euro.